Naturmangfold

Uerstattelig natur og biologisk mangfold forsvinner i et voldsomt tempo. Forskere regner med at arter blir utryddet mellom hundre og tusen ganger raskere enn det som er naturlig. Overhøsting, forurensning og ødeleggelser av leveområder og uberørt natur er menneskelige inngrep som har størst ødeleggende effekt på det biologiske mangfoldet. Innblandingen forstyrrer økosystemet og setter naturen i ubalanse.

Naturen og artsmangfoldet utgjør selve livsgrunnlaget vårt. Naturen gir rent vann, ren luft, mat, energi og opplevelser. Sterke økosystemer en viktig livsforsikring mot et endret klima, og derfor gjør klimaendringene det enda viktigere å ta vare på natur. AUF ønsker å gi naturenet sterkt vern både nasjonalt og internasjonalt. AUF mener at offentlige myndigheter må øke sin kompetanse slik at vi kan sikre naturen på en god og bærekraftig måte. Vern av natur handler om å verne om vår felles fremtid.

AUF vil:

  • Gi naturen et sterkere rettslig vern nasjonalt og internasjonalt
  • At staten aktivt jobber for å øke den miljøfagligkompetansen i kommunene
  • At lovpålagte konsekvensutredninger alltid skal vurdere alternative plasseringer, særlig om det er mulig å gjenbruke allerede utbygd areal
  • Innskrenke kommunenes dispensasjonsmulighet etter plan- og bygningsloven