NATO

Siden opprettelsen av NATO har det vært et klart skifte fra en forsvarsallianse til en stadig vridning mot en angrepsallianse. AUF mener denne utviklingen er gal. NATO burde ha et mer aktivt FN-samarbeid, og NATOs operasjoner skal alltid være forankret i et FN-mandat. Norges rolle som humanitær stormakt trues dersom NATO brukes som verktøy for stormaktsinteresser i ”out of area” operasjoner. I forhandlingene om nytt strategisk konsept skal Norge kreve at NATO går bort fra ”out of area” operasjoner.

NATOs nye strategiske konsept må derfor legge føringer for en allianse som ikke bedriver angrepskrig i andre deler av verden, men som er en klar forsvarsallianse. AUF mener derfor at man skal jobbe aktivt for å bevare NATO sitt opprinnelige mandat som en forsvarsallianse. AUF har et ønske om en ny og rettferdig verden, og i en ideell verden uten krig og konflikt vil forsvarsallianser være unødvendige.

AUF vil:

• at NATO skal være en forsvarsallianse.

• at NATO- operasjoner alltid skal ha et klart FN-mandat, og at Norge skal bruke vetoretten i NATO for å sikre og ha dette som eget punkt.

• at Norge skal avstå fra deltakelse i angrepskriger og «out of area»-operasjoner i regi av NATO

• at Norge skal jobbe aktivt for militær nedrustning innad NATO og at NATO må påta seg en lederrolle for et internasjonalt forbud mot atomvåpen.


Vil du lese mer om AUFs politikk på NATO, kan du finne dette på side 16 i AUFs Internasjonale Program, vedtatt på landsmøtet i 2016.