Menneskehandel og prostitusjon - AUF

Menneskehandel og prostitusjon

Millioner av kvinner og barn er ofre for trafficking verden over. De kidnappes av kriminelle for å bli prostituerte på bordell, eller fraktes til Europa der de må betale tilbake reisekostnader og renter for frakten dit, eksempelvis ved å prostituere seg. Ofrene står ofte i en form for “fiktiv gjeld” til sine bakmenn, som i praksis viser seg umulig å tilbakebetale, og resultatet blir at de ikke finner noen utvei. Menneskehandel innebærer kjøp og salg av mennesker. Man regner med at det finnes rundt 36 millioner ofre for menneskehandel i verden. Også dette er noe som oftest rammer kvinner og mindreårige.

Prostitusjon er vold og overgrep mot kvinner og er ikke en del av siviliserte samfunn. Kvinner og barn traffickeres til Europa i dag for å selge sex. I Norge har vi hatt et forbud mot kjøp av sex siden 2009. Forbudet har ført til at prostitusjonsomfanget i Norge er redusert og etterspørselen er lavere. Unge gutter debuterer ikke seksuelt med prostituerte og loven ser ut til å virke normgivende; holdningene til sex-kjøp har blitt stadig mer negative. AUF mener det er positivt at færre i Norge kjøper sex og at Norge har blitt et mindre attraktivt marked for sex-kjøp. I andre land uten sexkjøpslov er etterspørselen og markedet langt mer omfattende. En uavhengig evaluering av sexkjøpsloven viser også at Norge uten sexkjøpsloven ville vært et mer attraktivt land for salg av seksuelle tjenester, sammenliknet med mange andre europeiske land.

Det er ytterst få som prostituerer seg frivillig. De fleste prostituerte tvinges til å drive med sex-salg gjennom menneskehandel om mafiavirksomhet. Andre selger sex på grunn av fattigdom, rusmisbruk eller lignende. I land med bordeller og lovlig sex-kjøp er prostitusjonsmarkedet svært stort. Vold mot prostituerte er utbredt, og å være prostituert er forbundet med stor fare. Stadig flere land forbyr nå kjøp av sex, for å få bukt men utnyttelse av kvinner og barn. Mafiavirksomheten bak prostitusjonsmarkedet flytter sin virksomhet ut av land med forbud, til land det er lovlig å kjøpe sex.

Dette taler for at Norge bør jobber for et internasjonalt forbud mot kjøp av sex. Stadig flere land har nå innført eller vurderer å innføre et forbud mot kjøp av sex. Skal vi få slutt på trafficking av kvinner og sex-kjøp er det etterspørselen som politikken må fokusere på å begrense. AUF mener Norge skal jobbe aktivt for å få alle land til å vedta et forbud mot kjøp av sex i sine land, samt god oppfølging av ofre for trafficking. Kvinner som er og har vært prostituerte må få god medisinsk oppfølging, samt omskolering og karrieremuligheter.

Prostitusjon og trafficking er et stort problem under store internasjonale sportsarrangementer som VM og OL. AUF mener IOC må jobbe systematisk mot prostitusjon som en naturlig del av idrettsarrangementer, og forby at idrettsutøvere og ansatte i IOC kjøper sex.

Etter at jenter befris fra trafficking og hallikvirksomhet er det mange som har problemer med å vende hjem. Å være tidligere prostituert er knyttet til stort stigma, og kombinert med rusavhengighet eller trusler fra hallik, kan det gjøre livet hjemme svært vanskelig. Dessverre blir det enkleste ofte å vende tilbake til prostitusjonen. Norge må jobbe for systematisk oppfølging av ofre for trafficking og tidligere prostituerte, så de får adekvat psykologisk hjelp og ressurser til begynne et nytt liv.

AUF vil:

 • At kjøp av sex og formidling av salg av sex skal være ulovlig i Norge
 • Gjennomgå håndhevelsen av lovverk knyttet til sexkjøp og hallikvirksomhet for å sikre en god praktisering
 • Ha en nasjonal handlingsplan mot kjøp av sex
 • At ofre for menneskehandel og trafficking skal få oppholdstillatelse slik det er nedfelt i Palermoprotokollen
 • Styrke internasjonalt samarbeid for å avdekke kriminelle nettverk som utnytter kvinner og barn i en sårbar situasjon
 • Styrke exit-programmer for de som selger sex
 • Sikre et tilgjengelig, lavterskel og godt helsetilbud for de som selger sex
 • Bevilge mer penger til hjelpetiltak for de som selger sex og sikret en forutsigbar økonomi for disse tiltakene
 • Politiet må styrke kunnskapen og kompetansen sin om selgere av sex
 • Opprette et nasjonalt kunnskap- og ressurssenter om sexkjøp og menneskehandel for seksuelle formål
 • Jobbe for et internasjonalt forbud mot sexkjøp
 • Gi et tilbud til mennesker som ønsker å slutte å kjøpe sex
 • Sikre et bedre kunnskapsgrunnlag om kjøp av sex
Bli medlem i AUF