Matjord og dyrket mark

I Norge er rundt tre prosent av landområdene dyrkbar jord, hvorav kun ett prosent er matjord av kvalitet til å dyrke korn og andre matvarer vi kan spise direkte fra jorda som frukt, grønnsaker og bær. Et strengt jordvern er derfor svært viktig for å holde viktige arealer, særlig omkring byer og regionsentre, i bruk for matproduksjon.

Matjorda er en sårbar ressurs som vi må forvalte på en god måte for å sikre fremtidig matproduksjon. Den beste matjorda ligger rundt de største byene, og hvert år forsvinner det 6 kvadratkilometer dyrkbar mark i Norge. Dette er et areal som tilsvarer 1500 fotballbaner. Kravene om vern av matjord må være ufravikelige. Vi har ikke råd til å kaste bort en så viktig ressurs.

AUF vil:

  • Ha ambisiøse nasjonale mål for jordvern
  • Det må utredes et avgiftssystem for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord
  • Et strengere regime for å ivareta jordvernet må forankres i Jordloven og plan- og bygningsloven
  • Ved dispensasjonssøknader må det stilles krav om at kommunene utreder bruk av alternative arealer eller fortetting av bygningsmassen
  • Stille strengere krav til omdisponering av matjord