Luftfart og flyreiser

Norge er et langstrakt land der flytrafikken blir hyppig brukt. Luftfarten bidrar derfor til en økende andel av Norges CO2-utslipp. For å kunne redusere dette utslippet må man forsterke virkemidlene for å redusere utslippene fra luftfarten. AUF mener derfor at det bør satses mer på biodrivstoff til fly. Allerede i 2014 ble det signalisert at norske flyplasser i større grad skulle benytte seg av biojetdrivstoff. AUF mener at denne satsingen har gått for tregt og at det nå er nødvending at man satser tungt på dette.

Samtidig er ikke dette nok for å rekke klimamålene Norge har satt seg. Skal vi nå dem må antall flyreiser begrenses og færre må fly når det finnes andre alternativer tilgjengelig. Derfor må vi også styrke alternativene til flyreiser i dag.

AUF vil:

  • Ha biojetdrivstoff tilgjengelig på alle norske flyplasser der dette er hensiktsmessig
  • Intensivere forskning på nye drivstofftyper
  • Stille krav om at det skal brukes utslippsfrie fly i kortbanenett innen 2030
  • Ikke bygge ny tredje rullebane på Gardermoen
  • At det skal innføres mål om bærekraft og reduksjon av klimautslipp i styringsmodellen til Avinor
  • Innføre klimadifferensiert flypassasjeravgift som gir reell effekt på klimaet der det finnes andre alternativer til fly
  • Innføre klimadifferensiert landingsavgift på utenlandsflyvninger i Norge
  • At kostnadene ved bruk av biojetdrivstoff også skal belastes flyselskapene