Like muligheter til utdanning - AUF

Like muligheter til utdanning

Velferdsstaten skal legge til rette for at alle kan ta en god utdanning. Alle skal ha lik rett på utdanning, og ordninger med stipend og lån er med på å sikre dette. Dette skal både elever i videregående opplæring og studenter i høyere utdanning nyte godt av. Lånekassen er mye bedre skikket til å ta seg av dette, enn private aktører.

 

Studentvelferden er med på å sikre at alle har de samme mulighetene til å ta høyere utdanning. For å skape en reell tilgjengelighet er det nødvendig med gode stipend- og studielånsordninger, et system som er tilpassa ulike behov med for eksempel kveldsundervisning, samt tilgang på bolig og barnehage i tilknytning til studiested.

 

Alle studenter skal ha mulighet til å være fulltidsstudent, men det er også en verdi i det å gjøre noe parallelt med studiene. Det må bli lettere å ta høyere utdanning som deltidsstudent ved siden av jobb. Da er det nødvendig med mer undervisning på kveldstid på universiteter og høyskoler. De desentraliserte utdanningsmulighetene må styrkes og kvalitetssikres.

 

AUF vil:

 • Øke satsene på utstyrsstipend for den videregående skolen, og gjennomgå disse for å sike at de reelle utgiftene dekkes
 • Styrke stipendordningene for borteboere i den videregående skolen
 • At studentsamskipnader skal drifte studentvelferden på studiestedene, sammen med det offentlige
 • Ikke at det innføres skolepenger for internasjonale studenter eller andre
 • Starte opptrappingen av studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, utbetale støtten over 11 måneder i året og øke stipendgraden til 50 %
 • Innføre 12 måneders støtte for heltidsstudenter med barn under 18 år
 • At studenter som rammes av sykdom ikke skal miste sykestipendet selv om de har rett til sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden i sykdomsperioden
 • Følge opp kravet om universell utforming ved alle kommunale og fylkeskommunale skoler
 • At både undervisning, eksamen og fysiske forhold ved høyere utdanningsinstitusjoner er tilrettelagt slik at studenter med funksjonsnedsettelser har likeverdige muligheter til høyere utdanning
 • Gjøre det enklere for voksne som har behov for det å få tilbud om videregående opplæring på arbeidsplassen
 • Utvide ordningen med Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)
Bli medlem i AUF