Legningslikestilling

AUFs idealsamfunn er et Norge der alle har mulighet til å være den man er og velger å være uavhengig av kjønn, legning, seksuell identitet og funksjonsevne. Alt for mange opplever diskriminering, mobbing og annen hatkriminalitet på grunn av identiteten sin. Det er ikke akseptabelt. AUF ønsker derfor en politikk for LHBTI-personer som sikrer trygghet, som hever kompetansenivået for å fjerne fordommer og for at de som opplever en kjønnsdysfori eller kjønnsinkongruens får en verdig behandling.

Dagens samfunn er preget av mangelfull læring om seksualitet, legning og kjønnsmangfold. Derfor ønsker AUF at alle ansatte i oppvekst og helsesektoren skal få et tilsvarende tilbud som Rosa kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold. Dette er et tilbud i regi av FRI med formål om å skolere ansatte i temaer rundt LHBTI.

AUF ønsker også en bedre seksualundervisning med større fokus på grensesetting, på at det finnes flere kjønn enn mann/kvinne og at det finnes et mangfold av seksuelle legninger med ulikt behov. Dette vil være med å øke kunnskapen rundt seksuelle minoriteter og vil skape større forståelse. Vi ønsker også et forutsigbart tilskudd til organisasjoner som jobber med å øke kunnskapen rundt dette temaet.

AUF vil:

  • At mennesker som bryter med normene for kjønn og seksualitet skal være inkludert i alle mangfolds- og inkluderingsplaner, og at det legges spesiell vekt på arbeidet mot seksuell trakassering
  • At kunnskap om blant annet seksuell trakassering og likestillingsloven skal være en del av opplæring for sjefer, tillitsvalgte og verneombud
  • Innføre en incentivmodell lik «miljøfyrtårn»-ordningen for likestilling og inkludering i norske bedrifter
  • At seksualitetsundervisningen i skolen i større grad handler om grensesetting, rettigheter, seksualitet, kjønns- og legningsmangfold, funksjonsevne, kjønnsidentitet, kommunikasjon, relasjoner og følelser
  • Sørge for flere lavterskeltilbud, som helsestasjon for ungdom, med kompetanse for transpersoner flere steder i landet
  • Innføre et tredje kjønnsalternativ i alle ID-dokumenter
  • At aldersgrensen for bytting av juridisk kjønn og kravet om diagnose oppheves
  • At alle offentlige toaletter skal være kjønnsnøytrale
  • Gjøre det lettere for transpersoner å få tilgang til hormonbehandling, pubertetsblokkerende midler, stemmeterapi og kirurgi
  • At det skal gis mer penger til forskning på behandlingsmetoder for transpersoner