Landbruk

Norge er et langstrakt land og landbruket spiller ei viktig rolle for arbeidsplasser og bosetting i betydelige deler av landet. Omtrent 90.000 personer jobber med matproduksjon i Norge enten i landbruket eller i næringsmiddelindustrien. Hele matindustrien er avhengig av et sterkt og desentralisert landbruk i Norge. Ringvirkninger fra landbruket bidrar til verdiskaping gjennom produksjon av varer, tjenester og fellesgode. Norge trenger også en tilskuddsordning som ikke favoriserer store gårdsbruk, men også de små- og mellomstore gårdsbrukene.

For AUF er det viktig at norsk landbrukspolitikk bidrar til en bærekraftig utvikling. Vi må føre en politikk som både sikrer at matproduksjonen blir så klima- og miljøvennlig som mulig, bidrar til at naturressursene både innenlands og utenlands blir forvalta på en fornuftig måte, samt bidrar til utvikling i utviklingslandene.

AUF ønsker å satse på norsk matproduksjon, og vil gjøre landbruket mer bærekraftig og fremtidsrettet. Omlegging til et bærekraftig landbruk har stort potensiale for å binde karbon i jorda, øke fruktbarheten og kutte klimagassutslipp. AUF ønsker økt bruk av naturgjødsel, og at gjødslingen på de store brukene må foregå med større presisjon. Vi vil ha et tak for giftstoffer i matproduksjon og ar gårdsdyr som hovedregel skal fôres på norskprodusert fôr.

AUF vil:

 • Sikre et desentralisert landbruk, med både store og små bruk.
 • At staten skal legge til rette for fornyelse av og rekruttering til norsk landbruk gjennom å styrke de økonomiske tilskuddene for bønder, da spesielt rettet opp mot unge og det underrepresenterte kjønn.
 • Redusere inntektsgapet mellom landbruket og sammenlignbare grupper.
 • Sikre jordbruksoppgjørene med en klar miljø- og klimaprofil, og belønne klimavennlige driftsmetoder.
 • At det må settes av mer penger for modernisering av landbruket
 • Videreutvikle velferdsordningene man har i norsk landbruk for å sikre trygge rammer for landbruket.
 • Fortsette praksisen med tollvern for å redusere konkurransen mot norsk landbruk.
 • Tilskuddsordningen der det gis støtte til bønder som bruker presisjonsgjødsler, bør gjøres nasjonal og varig
 • Øke andelen av økologisk landbruk og bruk av naturgjødsel i Norge
 • At gårdsdyr som hovedregel skal fôres på norskprodusert kraftfôr framfor importert kraftfôr
 • Stille krav om at kraftfôr ikke skal komme fra regnskogsområder
 • At det jobbes for en gradvis omlegging til at norsk landbruk blir bærekraftig gjennom incentivordninger
 • Endre definisjonen av selvforsyningsgraden til å sikre nødvendige næringsstoffer befolkningen trenger og ikke ut i fra enkeltprodukter
 • Utrede muligheten for miljødifferensiering av produksjonsstøtten, slik at
  jordbruksarealet brukes mest miljøeffektivt
 • Endre miljøtilskuddet i landbruket etter modell fra Østerrike
 • Opprettholde de nasjonale kornlagrene
 • Forske mer på vertikale gårder, og få til flere prøveprosjekter før 2020
 • Vri produksjonsstøtten til mer produksjon av vegetabilsk mat
 • At det opprettes et krisefond med formål om å ivareta landbruket i ekstremvær
 • Alle nye landbruksmaskiner og andre redskaper i landbruket skal være utslippsfrie innen 2025
 • Bønder skal få kompensasjon fra staten ved arkeologiske utgravinger av Kulturminnefunn
 • Stille strengere krav til sprøytemiddelbruk i norsk landbruk
 • At det bevilges midler til å forske på kombinasjonseffekter for å finne ut hvilke
  konsekvenser samlingen av ulike giftstoffer kan være
 • At Norge skal være mer restriktive i bruken av insektsbekjempende giftmidler