Kriminalomsorg

De fleste som soner en fengselsstraff skal før eller siden ut i samfunnet igjen, og ingen blir dømt verken til livstids- eller dødsstraff i Norge. De innsatte blir ikke fradømt noe annet enn sin frihet og har krav på et så normalt liv som mulig. Frihetsberøvelsen er straff nok i seg selv.

AUF mener at dersom vi skal klare å hjelpe disse menneskene over i et nytt liv uten kriminalitet, må vi gjøre noe med de store levekårsproblemene de har. Derfor er skole- og utdanningstilbud – og bibliotek – essensielt i alle landets fengsler.

Barnekonvensjonen sier at barn ikke skal fengsles sammen med voksne. Likevel dømmes hvert år i snitt ti barn under 18 år til fengsel, og de fleste av disse ender opp med å sone blant voksne. AUF mener at fengsler skal ha egne ungdomsavdelinger for straffedømte under 18 år.

AUF mener at straffedømte med mildere ubetingede dommer hovedsakelig skal sone sin straff med elektronisk fotlenke. Frihetsberøvelse gjennom soning med elektronisk fotlenke i hjemmet bidrar mindre isolasjon fra samfunnet og frigjør eksisterende soningsplasser.

AUF vil:

  • At norsk kriminalomsorg skal bygge på rehabilitering og skal ha som hovedmål å tilbakeføre straffedømte til samfunnet og felleskapet.
  • At alle norske fengsler skal ha et tilstrekkelig skole, utdanning og aktivitetstilbud.
  • At bruken av konfliktråd og “ungdomsstraff” for ungdom som begår straffbare handlinger må økes.
  • At barn under 18 år ikke skal sone sammen med voksne straffedømte, men ha en egen ungdomsavdeling.
  • Få inn flere yrkesgrupper med barnefaglig og sosialfaglig kompetanse i norske fengsler.
  • At førstegangssonere under 25 år, med dommer under 30 måneder, som en hovedregel, skal starte soningen sin på åpen avdeling.
  • Tettere samarbeid mellom NAV og fengslene for lettere å få innsatte ut i arbeid etter fullført soning.
  • At ordningen soning med fotlenke skal utvides og skal være hovedregelen for straffedømte med dommer på under 3 måneder.

 

Vedtatt på AUFs landsmøte 2016. Vil du lese mer, se AUFs uttalelser fra landsmøtet 2016.