Kollektivtrafikk - AUF

Kollektivtrafikk

Det er viktig at kollektivtransporten er tilgjengelig, presis, innovativ, rask, komfortabel og billig for at befolkningen skal bruke den. AUF har et mål om at kollektivtilbudet i Norge skal være konkurransedyktig med privatbilismen. For at Norge skal få et godt og tilfredsstillende kollektivtilbud må man gjøre omprioriteringer i investeringene på transportsiden. AUF mener at all kollektivtransport skal eies og driftes av fylkeskommunen.

Flere byer skal legge til rette for skinnegående transport, for å få ned bruken av privatbil. Spesielt persontransport må over på skinner.

AUF ønsker ikke at taxier skal ha mulighet til å benytte seg av kollektivfelt. AUF ønsker som en grunnregel at kollektivtransport skal prioriteres først i kollektivfelt. Taxier som bruker fossil energi skal ikke ha rett til å kjøre i kollektivfelt, da dette kan motvirke hensikten med kollektivfelt gjennom overbelastning av feltene. El-taxier skal kunne fortsette å bruke kollektivfelt, og dette skal brukes som en pådriver for en grønn fornyelse i taxinæringen.

 

AUF vil:

 

  • ha ungdomsbillett på kollektivtransport fram til man er 20 år.
  • at man utvikler et nasjonalt ungdomskort med månedspris på 200,-
  • det må sees på ordninger for alternativ kollektivtransport i distriktet.
Bli medlem i AUF