Klimalovgivning

Fornybarsamfunnet legger andre rammer rundt samfunnet enn de vi har i dag, der naturens tåleevne settes foran størst mulig økonomisk vekst og forbruk. For AUF er det viktig å få denne tankegangen inn i lovverket vårt, fordi lovverket i stor grad er med på å bestemme rammene for samfunnet. Norge har tjent seg rik på petroleumsnæringen. Derfor har vi et særskilt ansvar for å prioritere klimaet og miljøet.

Det må gå en grønn tråd gjennom vårt lovverk der den norske stat må forplikte seg juridisk til å forbedre klimaet og miljøet. Menneskers livskvalitet er også med på å legge rammer rundt samfunnet vi lever i. Livskvalitet betyr hva som gjør livet godt å leve, hva som gjør at vi opplever mening og trivsel i hverdagen. AUF mener at hva som gir oss økt livskvalitet bør ligge til grunn når vi gjør politiske beslutninger, ikke bare hva som er økonomisk lønnsomt på kort sikt. Opplever folk livskvalitet mestrer de livet bedre, står lenger i jobb og har bedre helse, som er bra for samfunnet på lang sikt.

AUF vil:

  • Innføre en ambisiøs klimalov som lovfester prinsippene i Parisavtalen
  • At de internasjonale klimamålene skal bli juridisk bindende for staten og medføre sanksjoner ved brudd
  • Innføre livskvalitet som et nytt overordnet politisk mål i fornybarsamfunnet
  • At folkehelseinstituttet hvert år legger frem en rapport om livskvalitet som bakgrunn for politiske beslutninger i det kommende året
  • Straffe miljøkriminalitet hardere
  • At alle kommuner skal beregne klima og miljøkonsekvenser av alle forslag til politisk behandling