Jernbane - AUF

Jernbane

Jernbane er i dag en av de mest miljøvennlige måtene å reise på. På tross av å være et av verdens rikeste land, henger Norge langt etter de andre landene på det europeiske kontinentet når det kommer til jernbaneutbygging. AUF mener at det nå er på høy tid at Norge foretar tunge investeringer i jernbane. Flere flystrekninger mellom de største byene i Norge er blant de ti mest trafikkerte i Europa. AUF mener derfor at det er på høy tid at Norge investerer tungt i hurtigtog mellom de mest folkerike områdene og jernbane rundt om i landet. Høyhastighetsbaner vil redusere utslippene, styrke sysselsetting og konkurranseevne, gi en balansert utvikling av hele landet og redusere klimautslipp gjennom elektrifisering av store deler overført fra fly, bil og trailertrafikk. Samtidig vil jernbane for frakt av varer og tjenester i resten av landet redusere utslipp.

AUF vil:

  • At det bygges mer jernbane
  • At alle nye jernbanesatsinger skal basere seg på hva som gir best klimaeffekt
  • At det skal settes i gang et prosjekt for å bygge høyhastighetsbaner mellom de store norske byene
  • At intercitytriangelet skal bygges ut og kobles opp mot spor til København og Stockholm
  • Jobbe for realisering av Nord-Norge-banen
  • Utrede en lojalitetsordning for NSB, og se på lignende ordninger for fylker som ikke har tog
  • Elektrifisere alle jernbanelinjer som enda ikke er elektrifisert
Bli medlem i AUF