Internasjonalt skattesystem

Et utdatert skattesystem er en vesentlig drivkraft bak kapitalflukt og skatteparadiser, det er en urettferdighet som rammer oss alle, men som treffer de som har minst hardest. Prinsippene som ligger til grunn for dagens skatteregler ble utarbeidet tidlig på 1900-tallet, og hadde opprinnelig som funksjon å sørge for at selskaper som opererte internasjonalt ikke ble utsatt for dobbelskattelegging. Knapt 100 år senere har dette lovverket skapt rom for at man ikke bare unngår å skatte dobbelt, da mange unngår å skatte overhodet.

Det er essensielt å skille mellom skatteplanlegging og skatteunndragelse. Begge er skadelig for velferden, men bare det siste er ulovlig.

Det er en rekke problemer med dagens lovverk. Mange av problemene bunner nettopp i at internasjonale avtaler og regler for skattlegging er tilpasset en helt annen tid. Digitalisering av økonomien, en stadig mer mobil kapital og økende grad av immaterielle verdier har gjort skattesystemet vårt avleggs. I tillegg foregår skattleggingen av internasjonale selskaper via bilaterale avtaler, i stedet for internasjonale systemer hvor alle må forholde seg til et felles sett av lover og regler. For å sikre rettferdig fordeling av ressurser, samt et skattegrunnlag som er solid nok til å bære morgendagens velferdsstater, er det på høy tid med en oppdatering av skattesystemet.

AUF mener:

  • Norge bør innføre en enhetlig tilnærming til skattlegging av multinasjonale selskap for å fjerne den skattemessige fordelen av å forskyve profitt til skatteparadis og bort fra landet der verdiene blir skapt. Det er viktig at lav- og mellominntektsland tas spesielt hensyn til i utarbeidelsen av et enhetlig system, slik at de får en rettferdig del av skatten de har krav på
  • Det bør opprettes en mellomstatlig gruppe i FN til å jobbe med skattespørsmål. En slik gruppe må ha ressurser og politisk mandat til å innføre globale løsninger på problemet med ulovlig kapitalflukt
  • At opplysningsplikten for advokater skal veie tyngre enn taushetsplikten i kompliserte skattesaker
  • At land-for-landrapporteringen skal utvides til å gjelde alle multinasjonale selskap. Informasjonen skal dessuten være offentlig tilgjengelig, og utveksles automatisk til andre land selskapet opererer i
  • At Norge skal jobbe internasjonalt for et globalt eierskapsregister over formuer og aksjer
  • At Norge skal ta initiativ internasjonalt for en konvensjon om økonomisk åpenhet