Internasjonal økonomi

Norge kan ikke alene tøyle finanssektoren. Utviklingen av finanssektoren rammer mennesker i alle land, og det er viktig å få på plass et internasjonalt skatteregime. Derfor bør Norge intensivere arbeidet som foregår på dette feltet i EU, samt ta initiativ i WTO. Arbeidet med land-for-land-rapportering må også styrkes, og land med skatteregimer som fasiliterer selskapers skatteunndragelser bør møtes med sanksjoner.

Skatteparadiser er land med lite eller ingen skatter, hvor selskaper og enkeltindivider kan overføre store verdier som med hemmelighold av eiere kan unngå beskatning. Åpenheten rundt hvem som er eiere av kontoer i disse landene er skjult bak lovverk som tillater hemmelighold og dermed tapper penger fra fellesskapet i mange land. AUF mener at selskaper skal rapportere fra alle land hvor de har aktivitet og at datterselskap skal være en del av denne rapporteringen. Åpenhet rundt eiere og eierstrukturer er av betydning for å kartlegge kompliserte selskapsstrukturer som har til hensikt å gjøre det krevende for myndigheter å følge pengestrømmen. AUF mener at Norge skal opprette aksjonærregister med eiere og juridiske strukturer i selskaper.

AUF vil:

  • Innføre moms på finansielle transaksjoner og tjenester innen banksektoren.
  • Ha et internasjonalt skatteregime innen finanssektoren.
  • Ha et internasjonalt regelverk mot skatteparadiser, og et eget regelverk i EØS-området.
  • Innføre skatt på omsetting for transnasjonale selskaper

Vil du lese mer om AUFs politikk på internasjonal økonomi, kan du finne dette på side 25 i AUFs Internasjonale Program, vedtatt på landsmøtet i 2016.