Inkludering i skolen

Fellesskolen skal være en kunnskapsarena som sørger for at alle elever utvikler seg faglig og sosialt. I tillegg til en kunnskapsarena er fellesskolen en viktig inkluderingsarena hvor elever fra forskjellige sosial og kulturell bakgrunn møter hverandre og lærer forståelse, toleranse og respekt.

Nøkkelen til god inkludering er språk. Skolen må både fokusere på morsmålsundervisning og tilrettelagt norskundervisning der det er nødvendig. Morsmålundervisning er et viktig verktøy for styrket språkforståelse. I dag kan minoritetsspråklige elever følge læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter til de behersker norsk tilstrekkelig til å følge ordinær læreplan. Disse elevene følger imidlertid den ordinære undervisningen. Alle barn, uansett funksjonsnivå, skal ha like forutsetninger i fellesskolen. AUF vil derfor prioritere arbeidet med universell utforming av skolebygg og tilrettelagt opplæring.

AUF vil:

  • At kampen mot mobbing og diskriminering i skolen skal ha høy prioritet og jobbes systematisk med, og at alle kommuner skal ha en handlingsplan for hvordan de jobber mot mobbing
  • Prioritere arbeidet for tilrettelagt opplæring
  • Ansette flere spesialpedagoger i den norske skolen for å bistå elever med nedsatt funksjonsevne
  • Justere skolegrenser, der hvor dedtte er hensiktsmessig, slik at andelen minoritetsspråklige elever per skole jevnes ut
  • At alle skal ha tilgang til morsmålundervisning
  • Begrense bruken av innføringsklasser, men sikre at alle integreres så raskt som mulig i ordinær undervisning
  • At vedtak om at elever skal følge alternativ læreplan bør følges av ekstra midler til pedagogisk støtte i klasserommet
  • Innføre aktiv påmelding til religiøse aktiviteter i skolehverdagen