Inkludering i arbeidslivet - AUF

Inkludering i arbeidslivet

For at flest mulig skal kunne stå i arbeidslivet, må alle ha mulighet til å delta på lik linje under like vilkår. Inkludering skal være et overordnet mål for alle virksomheter. Ved ulike former for tilrettelegging tilpasset ulike behov, vil flere kunne bidra med sin kompetanse og arbeidskraft.

Universell utforming og tilrettelegging bidrar til økt tilgjengelighet. Universell utforming skal ikke bare være gjeldene på alle arbeidsplasser, men i hele samfunnet. I et inkluderende arbeidsliv vil arbeidstakerne kunne være seg selv og sikret mot diskriminering. For å sørge for at kulturen og rutinene på arbeidsplassen er inkluderende for alle, kan arbeidsgiver ta bevisste grep for å sikre diskrimineringsvern.

Mennesker som bryter med normene for kjønn og seksualitet må kunne være åpne på sin arbeidsplass. Arbeidsgivere har ansvar for å jobbe for et inkluderende og likestilt arbeidsmiljø, hvor alle blir behandlet på like vilkår uavhengig av seksuell orientering og identitet.

AUF ønsker å skape gode incentivbaserte ordninger som fremmer likestilling, mangfold og inkludering i arbeidslivet. Etter modell fra Miljøfyrtårn-sertifiseringen ønsker AUF å utvikle en rekke likestillings og mangfolds krav som bedrifter kan oppfylle for å sertifiseres hos likestillings og diskrimineringsombudet for å bli et «likestillingsfyrtårn».

 

AUF vil:

 • At universell utforming skal være gjeldende i hele samfunnet
 • At arbeidsopplæring tilpasses den enkeltes evner og behov
 • Opprette flere tiltaksplasser for personer med nedsatt funksjonsevne
 • At hjelpemidler til arbeid blir bevart som en rettighet i folketrygden
 • Utvide retten til brukerstyrt personlig assistanse til å også gjelde personer med assistentbehov på mindre enn 25 timer per uke
 • At all offentlig virksomhet skal ha mangfolds- og inkluderingsplaner
 • At funksjonsassistanse i arbeid må bli en lovfestet rettighet og ha overslagsbevilgning
 • At de som har behov for det skal sikres transport til og fra arbeid
 • At aktivitets- og rapporteringsplikten utvides og følges opp tettere for å få arbeidsgivere til å ta ansvar for en ikke-diskriminerende praksis for personer med funksjonsnedsettelse
 • At mennesker som bryter med normene for kjønn og seksualitet skal være inkludert i alle mangfolds- og inkluderingsplaner, og at det legges spesiell vekt på arbeidet mot seksuell trakassering
 • At kunnskap om blant annet seksuell trakassering og likestillingsloven skal være en del av opplæring for sjefer, tillitsvalgte og verneombud
 • Innføre en incentivmodell lik «miljøfyrtårn» – ordningen for likestilling og inkludering i norske bedrifter
 • At det skal utarbeides en sysselsettingsplan for å få flere funksjonshemmede ut i arbeid.
 • At det skal tas i bruk sterkere virkemidler for å nå målsettingen om at 5% av ansatte i offentlig sektor skal være personer med redusert funksjonsevne.
 • Forsterke tilsynsmyndighetene i sektorer i samfunnslivet som er ekstra utsatt for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
 • At vi skal ha et sterkt oppsigelsesvern for sykemeldte
 • Sikre en fortsatt god sykelønnsordning
 • Utvide pleiepengeordningen
 • Sikre reell likebehandling av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen i hele landet
 • Redusere sykefraværet i samarbeid med partene i arbeidslivet
Bli medlem i AUF