Industri - AUF

Industri

Industri

Industrien har en lang historie i Norge, og er viktig for sysselsetting og verdiskaping. Bærekraftige og framtidsretta næringer må sikres konkurransedyktige rammevilkår. På den andre siden mener AUF at staten ikke skal være med på å holde ulønnsom og miljøfiendtlig industri kunstig i live. Industrien må utvikle seg i en bærekraftig, miljøvennlig og mer framtidsretta retning, og staten har et ansvar for å legge til rette for dette. Mange bedrifter tar allerede store miljøhensyn, og disse må sikres gode vilkår slik at de fortsatt har grunnlag for å eksistere i Norge. Den kraftkrevende industrien er gjerne lokalisert i distrikts-Norge, og har i den sammenheng særlige utfordringer. For AUF er det viktig at denne industrien sikres tilstrekkelig kraft, bedre tilgang til fornybar energi, forutsigbare kraftpriser og langsiktige kraftavtaler, mot at de blir stilt krav til og stadig arbeider for å forbedre sin bærekraft og miljøsatsing.

 

AUF vil:

 • sikre konkurransedyktige rammebetingelser for norsk industri
 • legge til rette for konkurransedyktig, stabil og forutsigbar krafttilgang for den delen av den kraftkrevende industrien som legger om til miljøvennlig drift og produksjon
 • stanse subsidiering av karbonintensiv industri som ikke er innstilt på å legge om til mer miljøvennlig produksjon og drift
 • gi industrien økt tilgang på fornybar kraft, og gi offentlig støtte til bedrifter som ønsker å satse på energigjenvinning
 • ha økt fokus på forskning og innovasjon for å videreutvikle den industrien i en mer miljøvennlig retning
 • sikre norsk høgteknologisk industri fortsatt tilgang på godt utdannet arbeidskraft, forskningsmidler og støtte til investeringer
 • sikre norsk høgteknologisk industri bedre rammevilkår
 • legge til rette for at leverandørindustrien i petroleumsnæringene kan vri aktiviteten over på produkter og tjenester relatert til fornybar energi
 • fortsette samarbeidet mellom industrien, staten, forsknings- og utdanningsinstitusjoner for å utvikle mer effektive og miljøvennlige produksjonsmetoder
 • legge til rette for industri og næringsliv som ønsker å etablere gjenvinningsanlegg for å fange opp spillvarme
 • at utbygging av kraftkrevende industri skal skje der det er mulighet for fornybare energikilder og tilstrekkelig overføringskapasitet
 • sørge for en bedre og mer miljøvennlig infrastruktur i distriktene
 • endre kriteriene for Enova-støtte slik at Enova også kan gå inn i prosjekter som først og fremst er rettet inn mot utslippsreduksjoner
Bli medlem i AUF