Humanitære militære intervensjoner

Gjennom historien har verden sett både nødvendigheten av militære inngrep, men også konsekvensene. Bruk av militære midler har vært en direkte årsak til eskalering av konflikter, økt våpen- og ammunisjonstilgang og økt radikalisering. Dette går spesielt utover sivile, som allerede er den mest utsatte gruppen under sårbare situasjoner.

Ensidig fokus på militærbruk er aldri løsningen på en internasjonal konflikter. Alle tiltak som iverksettes må være langsiktige og ha omfattende dialog og strukturelle endringer som hovedfokus. Stormaktene alene kan aldri opptre på vegne av hele verdenssamfunnet. AUF ønsker en verden ledet av FN. AUF mener derfor at Norge aldri skal sende soldater til utlandet uten et klart FN-mandat, og at deltakelse i FNs fredsbevarende operasjoner skal prioriteres.

AUF vil:

  • At Norge skal prioritere å delta i FN-ledede fredsoperasjoner.
  • At FN-mandat, streng implementering av kriteriene formulert i R2P, samt en plan for gjenoppbygging og forsoning, alltid skal være en forutsetning for militær intervensjon.
  • At alle tiltak som iverksettes skal være langsiktige og skal ha omfattende dialog og strukturelle endringer som hovedfokus.
  • At alle norske bidrag til internasjonale operasjoner skal granskes av en uavhengig kommisjon og rapporten skal offentliggjøres.
  • Norge skal jobbe for FN-ratifisering av Responsibility to Rebuild prinsippet.
  • Norge skal ikke delta i militære operasjoner eller internasjonale” anti-terror” – oppdrag i regi av løse allianser av villige stater uten at disse operasjonene er ledet av FN.