Hav - AUF

Hav

Menneskelig aktivitet som klimaendringer, overfiske, dumping av avfall og petroleumsaktivitet er med på å ødelegge havets biologiske mangfold. AUF mener Norge må sikre en bærekraftig bruk av egne havområder og jobbe for at dette arbeidet også følges opp internasjonalt.

Norge må stille strengere krav til bruk av havets ressurser, og verne områder fra ødeleggende aktivitet for å beskytte viktig biologisk mangfold, sjeldne arter og enestående økosystemer.

AUF vil:

 • Endre naturmangfoldloven sitt virkeområde til å omfatte kontinentalsokkelen
 • Jobbe for at en større del av norsk sokkel blir tilegnet verneverdig status
 • Tilegne svært sårbare områder, som Lofoten marin nasjonalparkstatus
 • Verne konsesjonsområdene Nordland 6 og 7, og Troms 2 fra petroleumsvirksomhet
 • Innføre varig vern av Mørebanken
 • Forby petroleumsutvinning nord for 72. breddegrad
 • Forby bruk av seismikk i all kartlegging av oljefelter og erstatte seismikk med
  elektromagnetiske bølger
 • At miljørisiko vektlegges tyngre i forvaltningsplanen
 • At det gis støtte til prosjekter som satser på nye teknologier som saltvannsenergi, bølgeenergi og tidevannsenergi.
Bli medlem i AUF