Handels- og investeringsavtaler

Globalisering og internasjonal handel er et gode som i sum gjør oss alle rikere, men dessverre betyr ikke dette at alle får nyte godt av gevinsten. Vi ser i dag en klar tendens til at frihandel bidrar til økte forskjeller fordi vinnerne tjener enorme summer på å få operere i et større marked, mens taperne opplever at jobbene deres konkurreres vekk. Det er helt avgjørende at markedsliberalister ikke får diktere hva internasjonal handel skal være, derfor må det for eksempel ved inngåelse av handelsavtaler alltid stilles ufravikelig krav som sikrer grunnleggende menneskerettigheter, trygge arbeidsforhold og begrensede eksterne virkninger for miljøet. I dag ser vi altfor ofte at WTO og bilaterale investeringsavtaler er innrettet slik at de menneskelige og miljømessige hensynene må vike for å holde kostnadsdrivere nede. Det skal være en selvfølge at menneskerettigheter alltid trumfer kapitalinteresser, og at graden av ytre påvirkning på miljø og klima skal vektlegges tungt.

Når norske interesser investerer i et utviklingsland, enten via norsk næringsliv, oljefondet eller ved direkte statlige midler, er det viktig at dette bidrar til positive ringvirkninger for befolkningen som helhet.

AUF mener:

  • At det alltid må stilles krav i handelsavtaler om at miljømessige og humanitære hensyn skal veie tyngre enn kapitalhensyn
  • At når norske interesser investerer i utviklingsland må det alltid stilles tydelige krav om å bidra til et anstendig arbeidsliv og til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger
  • At Norfunds mandat gjennomgås for å sikre at norske investeringer ikke bidrar til mer ulikhet