Gasskraft - AUF

Gasskraft

I dag finnes det teknologi for fangst og lagring av CO2. AUF mener Norge bør videreutvikle dette og få mer kunnskap for å gjøre dette enklere og billigere. Dersom Norge klarer det, vil det være et viktig og nødvendig bidrag i det internasjonale klimaarbeidet.

 

Norge har i dag tre gasskraftverk uten rensing. Disse har aldri realisert sitt potensiale om energiproduksjon. Det har vist seg at gasskraftverk ikke er lønnsomt i Norge. Dessuten har Norge overproduksjon av elektrisitet og eksporterer til utlandet. AUF mener derfor det ikke er realistisk eller nødvending å bygge flere gasskraftverk. AUF er imot å bygge flere slike kraftverk i Norge. AUF mener fullskala CO2-rensing er en forutsetning for videre drift av eksisterende gasskraftverk, og at driften skal stanses mens man innfører dette. Klarer man ikke å få rensing på plass innen 2025 mener AUF at anleggene skal legges ned. Det skal fortsatt rettes fokus på og tilrettelegges for forskning på området CO2-rensing, uansett hendelsesforløp etter 2025. De eksisterende gasskraftverkene må legges ned i takt med nybyggingen og utvidelsen av grønn kraftproduksjon.

Bli medlem i AUF