Frivillighet

Frivillige organisasjoner bidrar mye til samfunnet og er et viktig supplement til det offentlige på en del velferdsområder. Det er viktig å skille mellom kommersielle aktører og frivilligheten, og ikke la de kommersielle skvise ut frivilligheten når det kommer til å yte velferdstjenester.

 

Frivilligheten er en viktig byggestein i den norske samfunnsmodellen, og de bortimot 400 frivilligsentralene som finnes i Norge utgjør et viktig fundament for frivillighet lokalt. Sentralene initierer, mobiliserer og koordinerer frivillig aktivitet, og utgjør dermed viktige møteplasser i nærmiljøet hvor terskelen for å delta i frivillig arbeid senkes. Det er viktig å legge til rette for at innholdet i frivilligsentralene holder god kvalitet, og at frivillige rekrutteres bredt.

 

AUF vil:

  • Ha full kompensasjon for merverdiavgift for frivilligheten
  • At frivillige, ikke kommersielle aktører, skal få forrang i anbudsrunder
  • Ha frivillighetssentraler i alle kommuner og bydeler i de største byene
  • Øke de statlige tilskuddene til frivilligsentralene tilstrekkelig, med sikte på å utjevne etterslepet i lønnsutviklingen for de ansatte
  • Bruke frivilligsentralene blant annet til å sysselsette eldre frivillige til å bidra med sosial kontakt og aktivisering av eldre pleietrengende