Forvaltningsnivåer

Den norske velferden organiseres gjennom tre forvaltningsnivåer; stat, fylkeskommune og kommune. Velferden må organiseres slik at alle har lik tilgang på offentlige tjenester, uansett hvor i Norge man bor. Det må sikres kompetente fagmiljøer og kvalitet på velferdstjenestene gjennom en effektiv organisering, der lokalt selvstyre blir godt ivaretatt.

 

AUF mener det er behov for endringer i Norges kommunestruktur. Det endrede bosetningsmønsteret har forandret etterspørselen av velferdstjenester i kommunene. I mange kommuner er fagmiljøene og tilbudet av tjenester for dårlige til å tilfredsstille minstekravene til velferdstjenestene. For en bærekraftig organisering er det nødvendig. Staten bør stimulere til en frivillig sammenslåing av kommuner der geografiske og samfunnsmessige forhold tilsier at der er fornuftig. Det er viktig at sammenslåing i størst mulig grad bygger på lokale ønsker. Samtidig bør ikke enkeltkommuner kunne stanse en sammenslåing der det er hensiktsmessig for ivaretagelsen av gode og bærekraftige velferdstjenester.

 

Det er viktig at staten er med på å sikre robust kommuneøkonomi for at kommunene skal kunne gjennomføre oppgaver som de blir lovpålagt. Når kommunene blir tillagt nye oppgaver er det viktig at det følger med nok penger, slik at gjennomføringsgraden av oppgavene blir bedre. Kommunene bevilger mer enn noen gang før til skoler, barnehager, helsesektoren, kulturtilbud og lignende. Det at kommunene bruker mange ressurser på velferdsoppgaver til befolkningen er bra. Det negative aspektet er at mange kommuner opparbeider seg en stor gjeld. I verste fall kan kommunegjelden gå utover tjenestetilbudet.

 

AUF vil:

  • Beholde tre forvaltningsnivåer
  • Ha en ny kommunestruktur, som sikrer gode velferdstilbud i hele landet
  • I en periode innføre ytterligere økonomiske incentiver for å oppfordre til sammenslåing
  • At kommunesammenslåing baseres på lokale ønsker, men at enkeltkommuner
  • Ikke skal kunne nekte en større sammenslåing med flere kommuner