Forsvaret - AUF

Forsvaret

AUF mener at Norges forsvar skal ha som funksjon å beskytte Norge mot potensielle farer, hevde vår suverenitet og bidra i internasjonale operasjoner. AUF ønsker militær nedrustning, noe som innebærer at Norge også må være villig til å nedjustere sine forsvarsbudsjetter.
AUF er tilhenger av at Norge bidrar i internasjonale operasjoner, men disse skal ha et klart folkerettslig FN-mandat.

Norge har i de siste åra vridd sitt militære fokus fra FN til NATO. AUF er imot denne utviklinga. AUF mener at Norge bør konsentrere sine militære bidrag i internasjonale operasjoner i FNs fredsbevarende operasjoner. AUF mener at Norge ikke skal delta i fremtidige NATO-operasjoner uten ett klart FN-mandat på humanitært grunnlag og under FN-kommando. AUF mener FN alltid skal prioriteres foran NATO i norsk utenrikspolitikk.

Det er avgjørende for demokratiet at det er åpenhet rundt vår forsvars- og sikkerhetspolitikk. AUF ønsker derfor velkommen mer debatt om disse spørsmålene. Vi mener at det bør settes ned en kommisjon for å diskutere Norges bidrag i NATO og FN-operasjoner.
AUF er positive til arbeidet med en felles nordisk forsvarspolitikk. Vi mener Norge må inngå tettere forsvarspolitisk samarbeid med de nordiske landene og dette bør gjenspeiles i kjøp og salg av våpen og militært utstyr.

USA er i dag en av Norges nærmeste allierte. Dette må ikke gå på bekostning av Norges selvstendige utenrikspolitikk, og hvilke område og konflikter vi involverer oss i på den internasjonale arena. Vi bør ikke gi militære bidrag til en union vi ikke er medlem av. AUF er derfor også mot norsk deltakelse i EUs forsvarssamarbeid.

Basepolitikken har ligget fast siden 1949 og har vært et av hovedelementene i lavspenningspolitikken overfor Russland. Det bør også være tilfellet i fremtiden. Vi må trygge en anspent sikkerhetssituasjon i nordområdene, og AUF mener derfor at Norge må si nei til amerikanske baser på norsk jord.

AUF vil derfor:

  • Ha en nøktern forsvarspolitikk basert på reelle trusler
  • Sette ned en kommisjon for å diskutere og vurdere Norges bidrag i NATO og FN-operasjoner
  • Starte arbeidet med en felles nordisk forsvarspolitikk
  • Si nei til amerikanske militærbaser på norsk jord
Bli medlem i AUF