Fornybar energi - AUF

Fornybar energi

For å kutte klimagassutslippene er det avgjørende å erstatte fossile energikilder med fornybare. Det globale energiforbruket på verdensbasis må ikke øke. Dette må vi i det globale nord ta ansvar for, vi kan ikke nekte det globale sør å øke sitt energiforbruk. Klimaet tåler ikke økt energiforbruk slik forholdene er i dag, derfor må omlegging til fornybar energi skje raskest mulig. Utbygging av fornybar energi må skje i takt med utfasing av den fossile. Erfaringer fra andre land viser at omlegging til fornybar energi er en kostbar investering, men som med tiden har vist seg svært lønnsom. AUF ønsker gode støtteordninger for omleggingen. Slik vil prisene reduseres, og klimavennlige løsninger vil bli en naturlig del av folks hverdag.

 

Vedtatt i AUFs Klima- og miljøprogram, landsmøtet 2014

Bli medlem i AUF