Foreldrepermisjon - AUF

Foreldrepermisjon

Grunnlaget for et mer likestilt samfunn starter allerede i barneårene. Mange barn blir fra ung alder eksponert for klare kjønnsroller, både i hjemmet, i barnehage og skole, i tillegg til på fritiden. Foreldrene har enorm påvirkning på sine barn, dette gjelder også i utformingen av kjønnsroller. Det er fremdeles slik at mødre tar ut størst del av foreldrepermisjonen og dermed bruker klart mest tid med barnet i dets første leveår. AUF mener at todeling av foreldrepermisjonen er et steg i riktig retning for å sikre et likestilt omsorgs- og forsørgeransvar allerede fra barnets første leveår.

AUF vil:

  • At foreldrepermisjonen skal todeles og at pappaen også skal ha selvstendig opptjeningsrett
Bli medlem i AUF