Folkehelse

AUF mener det er viktig å bygge friske mennesker istedenfor å reparere. Livsstilssykdommer utgjør i dag en stor del av det som behandles i helsevesenet. Den beste måten å møte disse utfordringene på er gjennom en helthetlig helsepolitikk, der folkehelse og forebygging er i fokus. God folkehelse er avgjørende for friske, delaktige og lykkelige mennesker. Det er fellesskapets ansvar å tilrettelegge for at hver enkelt av oss tar ansvar for egen helse.

Effektiv forebygging må starte tidlig og vare livet ut. Helsesituasjonen i Norge avslører store forskjeller i befolkningen, der sosial bakgrunn har mye å si for ens helsesituasjon. Økt velstand og ressurser gir bedre helse. AUF mener at god helse skal være for alle, uavhengig av ressurser, bosted og sosiale klasse. Derfor er det viktig at fellesarenaer, som skole, barnehage og arbeidsplass, driver forebyggende arbeid og skaper god helse.

AUF vil:

  • Styrke det offentlige informasjonsarbeidet om ernæring og kosthold samt gevinsten av fysisk aktivitet
  • At befolkningen sikres tilgang til skog og mark, gang og sykkelveier, merkede skiløyper med mer
  • Bruke avgiftspolitikk til å stimulere til et sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet
  • Opprettholde et høyt avgiftsnivå på alkohol og tobakk
  • Innføre en bevillingsordning for salg av tobakk som skal gis til alle som etter gjeldende regelverk kan selge tobakk. Det skal være mulighet for å frata bevillingen, dersom det kan påvises misbruk, herunder salg til mindreårige
  • At barnehager og grunnskolen benyttes for å lære barn å bruke naturen som aktivitetsarena
  • At helseinstitusjoner skal tilby sunnere og varierte måltider
  • Gjeninnføre ordningen med frukt og grønt i ungdomsskolen og starte arbeidet med innføring av frukt og skolemat for alle elever i norsk skole