FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) - AUF

FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR)

UNHCRs oppgave er å lede og samordne internasjonalt arbeid for å beskytte flyktninger og løse flyktningproblemer. AUF støtter UNHCR og mener at de bør ha hovedansvaret for flyktninger. Flere stater, inkludert Norge, bryter i dag anbefalinger fra UNHCR og den internasjonale konvensjonen for flyktninger, ved retur av flyktninger. AUF mener at UNCHRs anbefalinger og flyktningkonvensjonen bør legges til grunn for alle staters innvandringspolitikk.

AUF vil:

  • At UNHCRs anbefalinger skal gjøres juridisk bindende for statene og at det innføres sanksjoner for de som ikke følger opp dette.
  • At FNs flyktningkonvensjon oppdateres, slik at den omfatter flere grupper som er på flukt i dag, som LHBTI-personer og klimaflyktninger.
  • At mennesker som flykter som følge av klima- og miljøendringer får flyktningstatus, og omfattes av en egen paragraf i flyktningkonvensjonen.

Vil du lese mer om AUFs politikk på UNHCR kan du finne dette på side 37 i AUFs internasjonale program, vedtatt på landsmøtet i 2016.
Bli medlem i AUF