Fiskeri

AUF vil ha en bærekraftig fiskerinæring med null utslipp og som forvalter havets ressurser med hensyn til fremtidige generasjoner. Vi vil videreutvikle kystfisket som driver med sesongbasert garn- eller linefiske, fordi det er mer energieffektivt og bærekraftig enn trålfisket som leverer til mottak på land store deler av året. Vi ønsker å stille tøffe miljøkrav til det svært forurensende trålfisket og gi støtte til utvikling av elektriske løsninger i fiskerinæringen.

Bifangst, tap av redskaper og påvirkning på havbunnen er noe av det som gir størst konsekvenser for miljøet og økosystemene. AUF mener at konsekvensene for de som fisker ulovlig med stor bifangst skal bli større. Videre må vi gi støtte til utvikling av miljøvennlige redskaper, stille krav om innrapportering ved tap av redskaper og forplikte næringa til å samle avfall langs kysten.

For å sikre at de kommende generasjonene har like muligheter må det føres en mer bærekraftig satsing på fiskeri, der det legges mer vekt på en økosystembasert
fiskeriforvaltning. I økosystembasert fiskeriforvaltning blir føre-var-prinsippet lagt stor vekt på, og det blir sett mer helhetlig på interaksjonene mellom artene i økosystemet.

AUF vil:

 • At næringa forplikter seg til å fortsatt bidra til opprydningsaksjoner at forurensning fra annen menneskelig aktivitet langs kysten
 • Elektrifisere og bevare sjarkflåten
 • Øke energieffektiviteten pr. kilo fisk på de minst energieffektive fartøyene
 • Innføre strengere konsekvenser ved ulovlig bruk av redskap
 • Stille krav om innrapportering ved tap av fiskeredskaper
 • Innføre en panteordning for gamle og ødelagte fiskeredskap og fartøy
 • Utvikle redskap som er mer skånsomme mot havbunnen
 • Gi støtte til utvikling av selvoppløsende fiskeredskaper
 • Kartlegge og forby kjølemedier med negativ påvirkning på miljøet
 • Styrke leveringsforpliktelsene
 • Forby bentisk bunntråling
 • Gi mer støtte til utvikling av nye produksjonsmetoder for tang og tare
 • Ha en økosystembasert fiskeriforvaltning
 • Redusere svinn i fiskeriene
 • At råvarer fra havet som er skadet eller på annen måte uegnet for menneskemat skal brukes til biodrivstoff, biobrensel, animalsk fôr eller andre bruksområder