Skolen

Skolen skal være barn og ungdommers fremste arena for læring og kunnskapsdanning. AUF erkjenner at for at mest mulig læring skal finne sted, må både det faglige og sosiale miljøet være og oppleves trygt, godt og givende for både elevene og de ansatte.

Mens 2-3% av ungdommer faller fra ungdomsskoleopplæringen, faller 25% fra videregående opplæring. Årsakene til frafall er mange, individuelle og ofte komplekse, og derfor må også løsningen for å øke gjennomføringsgraden gjenspeile der. Den fremste hovedfaktoren for at elever velger å avslutte sin videregående opplæring er motivasjonsmangel. For AUF er det helt essensielt at teamet rundt elevene på skolen klarer å forebygge motivasjonstapet.

Norge har to målformer og begge er en viktig del av norsk kulturarv og må tas vare på. AUF mener samtidig at sidemålsundervisningen bør gjennomgås for å se hvordan den kan styrkes, spesielt med tanke på å bedre elevenes holdninger til sidemål. Sidemål skal være en integrert del av norskfaget. Derfor er det viktig at elever i ungdoms- og videregående skole skal ha rett på opplæring og materiell på sitt hovedmål, og legge til rette for elevers grunnleggende lese- og skriveferdigheter i begge målformer.

Nøkkelen til en god inkludering i samfunnet, og i skolen, er språk. Skolen må både fokusere på morsmålsundervisning og tilrettelagt norskundervisning der det er nødvendig. Morsmålundervisning er et viktig verktøy for styrket språkforståelse. I dag kan minoritetsspråklige elever følge læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter til de behersker norsk tilstrekkelig til å følge ordinær læreplan. Disse elevene følger imidlertid den ordinære undervisningen. Alle barn, uansett funksjonsnivå, skal ha like forutsetninger i fellesskolen. AUF vil derfor prioritere arbeidet med universell utforming av skolebygg og tilrettelagt opplæring.

AUF vil:

 • Øke pedagogdekningen i hele skoleverket
 • Innføre en norm på lærertetthet for hver enkelt skole. En lærer per 15 elever fra 1. til 4. klasse, og en lærer per 20 elever fra 5. til 10. klasse
 • Utarbeide en norm for lærertetthet på videregående skole
 • Erstatte Høyreregjeringens karakterkrav i matematikk med karakterkrav i relevante undervisningsfag
 • Lage en nasjonal plattform for deling av fagstoff, undervisningsopplegg og didatikk for lærere
 • At det ansettes flere med psykososial utdanningsbakgrunn for å betre det sosiale miljøet, som for eksempel sosial- og iljøarbeidere
 • At det skal serveres et gratis måltid i grunnskolen og på videregåande utdanning
 • Øke antall pedagoger med spisskompetanse i intensivoppfølging ved skoler med lav gjennomføringsgrad
 • Det skal ansettes en miljøarbeider på hvert trinn ved ungdoms- og videregåande skoler ved lav gjennomføringsgrad
 • At Helsedirektoratets normtall for helsesøster i skolen må oppfylles
 • At helsesykepleier skal være tilgjengelig i hver eneste skoledag
 • At helsesykepleier skal få myndighet til å henvise direkte til psykolog
 • At alle videregående skolen har karreirerådgivere som bidrar til at alle får god og tilpasser karriereveiledning
 • At alle fagspesifikke kompetansemål i skolen reduseres kraftig
 • At det ikke skal gis tallkarakterer i åttende og niende klasse med unntak av avsluttende fag
 • At det i større grad legges til rette for dybdelæring i skolen
 • Bevare og styrke praktiske- og estetiske fag i skolen
 • At lærere skal ha rett til å fatte vedtak om utredning av behov for spesielundervisning av de med særlige behov
 • Elever med dysleksi skal få muligheten til å få fritak fra fremmedspråk
 • At antall dokumentasjonskrav for lærere, rektorer og ansatte i PP-tjenesten kraftig reduseres
 • At PP-tjenesten så langt det er praktisk mulig samlokaliseres med de enkelte skolene
 • At ansatte i PP-tjenesten i større grad får ansvar direkte arbeid med elevene som trenger ekstraoppfølging
 • Høyreregjeringens fraværsgrense på 10% i hvert enkeltfag skal fjernes
 • Det skal innføres et nytt skolereglement hvor man legger til grunn at elevene skal ha et tilstrekkelig antall godkjente vurderingssituasjoner og en helhetsvurdering fra lærer skal ligge til grunn for det nye skolereglementet
 • At norsklærerstudenter må få utdanning innen nynorsk didatikk
 • Norsklærerstudenter skal ha, bruke og lære både nynorsk og bokmål i utdanninga si
 • Opprettholde og utvide ordningen med praktisk valgfag i ungdomsskolen og videregående skole
 • Innføre 1:1 dekning elev-digitalt læremiddel i hele skoleløpet. Læremidlene skal være tilgjengelig på begge målformer
 • Alle elever skal lese og skrive på begge målformer tildlig i skoleløpet
 • Ungdom- og videregående skolelever skal ha rett på opplæring og materiell på sitt hovedmål
 • At samisk skal bli en del av fremmedspråkordningen på lik linje med tysk, fransk etc.
 • At tilbudet om tegnspråkopplæring for søsken skal bestå og videreføres i hele landet
 • At kampen mot mobbing og diskriminering i skolen skal ha høy prioritet og jobbes systematisk med, og at alle kommuner skal ha en handlingsplan for hvordan de jobber mot mobbing
 • Prioritere arbeidet for universell utforming og tilrettelagt opplæring
 • Ansette flere spesialpedagoger i den norske skolen for å bistå elever med nedsatt funksjonsevne
 • Justere skolegrenser, der hvor dette er hensiktsmessig, slik at andelen minoritetsspråklige elever per skole jevnes ut
 • At alle skal ha tilgang til morsmålundervisning
 • Begrense bruken av innføringsklasser, men sikre at alle integreres så raskt som mulig i ordinær undervisning
 • At vedtak om at elever skal følge alternativ læreplan bør følges av ekstra midler til pedagogisk støtte i klasserommet
 • Innføre aktiv påmelding til religiøse aktiviteter i skolehverdagen