Europarådet

Europarådet er en sentral arena hvor 47 land deltar. Deres hovedoppgave er å følge opp den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen, demokratiske prosesser, samt styrke rettsvesen og påtalebrudd på menneskerettigheter blant annet gjennom den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

For å sikre arbeidet med å styrke rettsvernet og menneskerettighetene i Europa er det viktig at saksbehandlingstiden i EMD blir redusert kraftig. Europarådet er en viktig arena for å skape dialog mellom øst og vest i Europa og favner bredere enn for eksempel EU og EØS området, blant annet ved å inkludere land i Kaukasus. AUF mener at Norge bør arbeide for at Europarådet blir mer fremtredende og blir gitt nok ressurser.

Vedtatt på AUFs landsmøte i 2016.