Etterutdanning - AUF

Etterutdanning

Arbeid til alle har alltid vært jobb nummer en for arbeiderbevegelsen. Gjennom et trygt og rettferdig arbeidsliv kan mennesker forme sine egne liv og oppnå sine drømmer og mål. Arbeidslivet står foran store teknologiske endringer som vil utfordre grunnlaget for måten vi har valgt å organisere samfunnet vårt på. Det kreves sosialdemokratiske løsninger om den norske modellen skal styrkes heller enn svekkes.

Ung data-undersøkelsen viser at unge er mer bekymret for om de har en jobb å gå til i framtida. Jobber som forsvinner og usikkerhet rundt automatisering og robotisering bidrar til å forsterke denne frykten. Det er et politisk ansvar å sikre at også unge har tro på at de i framtida vil kunne få en jobb, og at denne jobben vil være trygg. Ny teknologi er en styrke for det norske arbeidslivet, samtidig må man skape nye arbeidsplasser og sikre at det fortsatt er plass til alle i arbeidslivet.

Den teknologiske utviklingen og robotiseringen utgjør store utfordringer for arbeidslivet og den norske økonomien. Automatisering og kunstig intelligens kan ta over jobber som i dag gjøres av mennesker. I et samfunn der mennesker erstattes av maskiner, vil kapitaleiere få eksponentielt mer makt. Uten aktiv politikk vil arbeidsplasser, næring, industri og den teknologiske utviklingen skape økt ledighet, øke forskjellene og skape en skjevere maktbalanse i samfunnet. AUF mener det ikke er en politisk oppgave å stoppe den teknologiske utviklingen, men heller satse på fellesskolen og styrke kompetansen i arbeidsstyrken. Den største utfordringen for Norges økonomi er ikke ny teknologi, men gammel teknologi. For å finansiere velferdssamfunnet i framtida må Norge satse der vi har naturlige forutsetninger for å lykkes og bruke teknologi, energi og kompetanse som vårt fremste konkurransefortrinn.

AUF vil:

  • Opprette en statens lånekasse for etter- og videreutdanning
  • Innføre kompetansepermisjon i arbeidslivet der staten dekker permisjon i bytte mot at arbeidstakere gjennomfører etter- og videreutdanning i arbeidslivet
  • Innføre et partssammensatt bransjeprogram for etter- og videreutdanning i arbeidslivet
  • Samarbeide med partene i arbeidslivet om styrket belønning av etter- og videreutdanning gjennom tariffavtale
  • Åpne for å ta utdanning samtidig som man mottar offentlige kontantytelser av alle typer
  • Gi gratis tilbud om etter- og videreutdanning for langtidssykemeldte
  • Opprette et teknisk beregningsutvalg for høyere utdanning som får i oppdrag å regulere antall studieplasser etter arbeidslivets behov
Bli medlem i AUF