EØS - AUF

EØS

AUF mener de store oppgavene løses best i fellesskap. Som land i Europa bidrar Norge til dette gjennom tett tilknytning til andre europeiske land og samarbeider med EU gjennom EØS-avtalen.

Norge har valgt EØS-avtalen som vår tilknytningsform til EU, og er dermed en del av EUs indre marked. Denne avtalen er avgjørende for norsk konkurransekraft og verdiskapning. 2/3 av private investeringer fra Norge går til EU og over halvparten av investeringene til SPU går til Europa. Samtidig kommer over 60 % av all norsk import fra Europa.

Fri flyt av arbeidskraft er en av EUs fire friheter. Antallet arbeidsinnvandrere fra Schengen-området har økt de siste årene, og utgjør i dag over 80 % av all innvandring til Norge. Ved siden av dette har det foregått en standardisering og liberalisering av arbeidslivsregler, og EFTA-domstolen og ESA har stadig mer makt.

AUF mener Norges lave befolkning gjør arbeidsinnvandring helt nødvendig for norsk økonomi. Det er ikke arbeidsinnvandringen som sådan, men direktiver, standardiseringer gjennom EØS og useriøse arbeidsgivere som er en trussel for norske arbeidstakeres rettigheter. Disse skaper grobunn for at faglært arbeidskraft og ryddige selskaper kan bli utkonkurrert av utenlandske aktører med lavere kostnader.

EØS-avtalen gir oss mulighet til å si nei til EU-direktiver som Norge ikke ønsker å innlemme i vår lovgivning. AUF mener denne reservasjonsretten må brukes mot direktiver som truer norske arbeidsvilkår. Norge bør benytte seg av mer aktive dispensasjoner som fremmer norsk politisk handlefrihet.

Vi mener også at andre dispensasjoner som fremmer norsk politisk handlefrihet må brukes mer aktivt.

Våren 2016 besluttet Storbritannia å forlate EU gjennom folkeavstemning, og skal nå forhandle om sin fortsatte tilgang til det indre markedet i Europa. Som politisk og økonomisk stormakt er det ventet at Storbritannia ikke vil godta suverenitetsavståelsene som EFTA-domstolen og ESA medfører, og at de vil ønske større frihet til å kunne si nei til direktiver. Et eventuelt utfall av disse forhandlingene som gir Storbritannia en bedre avtale enn dagens EØS, vil forandre EØS-debatten i Norge og kan gi Norge en bedre forhandlingsposisjon i møte med EU.

AUF mener:

  • At EØS-avtalen sikrer norsk konkurransekraft og verdiskapning
  • At standardiseringer og liberaliseringer av arbeidslivsregler i EØS utgjør en trussel mot den norske modellen
  • At nasjonale og kommunale tiltakspakker mot kriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet er avgjørende for å sikre EØS-avtalens fremtid og oppslutning.
  • Norge skal reserve seg mot de nye kabotasjereglene som ligger i EUs mobilitetspakke del 3
  • Hvis EUs nye arbeidsmarkedsbyrå (ELA) utfordrer Norge sin mulighet til å styre over egen arbeidslivspolitikk skal Norge reservere seg mot deltakelse i samarbeidet
  • At Norge må bruke EØS-avtalen til tett oppfølging av EUs Green Deal, aktivt søke muligheter, samt mobilisere satsing fra næringslivet og offentlig sektor.
Bli medlem i AUF