Energi - AUF

Energi

Norske klimagassutslipp har femdoblet seg siden 1990. I hovedsak fordi energibruken vår er fossil. Av Norges årlige energibruk er 55,5 % er fossilt. Dette er et bevis på at Norge har kommet for kort i helhetstenkningen innenfor energipolitikk. Tiden er inne for omlegging og nytenking.

 

Vår energipolitikk skal sørge for at vi produserer den fornybare energien som trengs for at Norge ikke skal slippe ut klimagasser. Politikken må derfor inneholde virkemidler som sikrer økt produksjon av fornybar energi, reduksjon i produksjon av fossil energi i tillegg til kraftig energieffektivisering. AUF mener Norge må ha en langsiktig energipolitikk. Nå mangler Norge politikk som peker på veivalgene som må tas for å målet om å bli et nullutslippssamfunn. Norge må ta ansvar for sine utslipp og gjøre det vi kan nå. Mange tiltak krever kun handling fra våre egne styresmakter. Disse må ikke legges på is i vente på en stor internasjonal klimaavtale.

 

Naturen er viktig for klimaet og klimaet avhenger av tilstanden til naturen. Derfor er AUF opptatt av at man ikke skal måtte velge mellom fornybar energi og natur. Det er alltid et mål å gjøre utbygginger så skånsomme som mulig for naturen. I hver enkelt utbygging må det tas en helhetsvurdering av området man skal bygge i. For at dette skal ivaretas best mulig mener AUF at et sterkt klima- og miljøverndepartement er viktig.

 

Det er det norske folk som eier landets ressurser. AUF mener at naturressursene skal være underlagt folkevalgt kontroll, dette er både et demokratisk prinsipp og gjør det enklere å styre klimapolitikken i Norge. Det statlige eierskapet har vært viktig for Norge. AUF sier nei til statlig utsalg av energiselskaper, og mener vi heller skal trappe opp vårt eierskap.

AUF vil:

  • ha en høyere andel av energibruken i Norge skal bli fornybar
  • at energipolitikken sørger for at Norge produserer den fornybare energien som skal til for at Norge ikke skal slippe ut klimagasser
  • at statlige energiselskaper skal forbli i statens eie.

 

Bioenergi:

AUF mener at det må bygges flere bioenergianlegg i Norge. Kommunene har ansvar for at man har et tilstrekkelig renovasjonssystem som samler inn avfall til bioenergiproduksjon. Matavfall og biologisk avfall fra næringer som oppdrett og slakteri, som ikke kan brukes som biodrivstoff, kan fint brukes til å produsere elektrisk kraft. Mens avfallet brytes ned, vil varmen som utvikles kunne brukes til å varme opp nærliggende bygninger. Gassen som produseres brukes til å drive en turbin som skaper elektrisk kraft. Avfallet kan også brennes slik at vann varmes opp og driver en dampturbin. Anlegg som dette kan bygges i alle størrelser og over alt i landet hvor det finnes mennesker og avfall. For å sikre en mest mulig effektiv utnyttelse av energien fra bioenergianlegg bør den i størst mulig grad brukes i geografisk nærhet av der den produseres.

AUF vil:

  • At det gis støtte til prosjekter som satser på nye teknologier som saltvannsenergi, bølgeenergi og tidevannsenergi.
  • at Norge skal satse på vindkraft gjennom en nasjonal vindkraftplan og bedre rammebetingelsene for vindkraft.
  • ha flere bioenergianlegg i Norge.
  • utvide ordningen for grønne sertifikater etter 2020.

For mer informasjon, se AUFs klima- og miljøprogram fra 2014. 

Bli medlem i AUF