Eldreomsorg

AUF mener det er et samfunnsansvar at alle mennesker får en god og verdig alderdom. Eldreomsorgen preges av dårlig bemanning og få heltidsstillinger. Dette resulterer i at den generelle omsorgen reduseres, og at utfordringene ved dagens eldreomsorg blir større enn hva samfunnet og enkeltmennesket er tjent med. For AUF er det en selvfølge at det må mer ressurser, investeringsvilje, nytenkning og medmenneskelighet inn i sektoren.

AUF vil:

  • At heltidsstillinger skal være normen i ansettelsesprosesser i eldreomsorgen
  • At aktivitører skal tas i bruk i større grad på sykehjemmene
  • Tilgjengeliggjøre psykologtilbud på sykehjem
  • At eldrehjem skal tilby gode og varierte måltider
  • At miljøterapeutiske tiltak som terapidyr, sansehager og naturomgivelser skal være en del av det helhetlige sykehjemstilbudet
  • Styrke demensomsorgen for personer med demens og for pårørende gjennom økt informasjon, økt veiledning og forutsigbare tjenester for å sikre verdige liv også for personer med demens
  • At alle kommuner skal ha tilbud om demensteam og demenskoordinator
  • At dagaktivitetstilbud for demente må lovfestes som en individuell rett
  • At kommunene skal tilby avlastningstiltak for pårørende til demente