Eksport av våpen og strategiske varer

Våpen og våpenteknologi fra Norge eksporteres for mange milliarder kroner årlig. Vi blir rike på materiell som brukes til nasjonalt forsvar, men også i krigføring og konflikt. AUF mener vi skal kunne stå rakrygget og fortelle hva vi selger og til hvem. Derfor skal vi ikke selge til autoritære regimer, land hvor grunnleggende menneskerettigheter brytes eller land som har stor sannsynlighet for å havne i væpnet konflikt.

Likevel er trenden en annen og dagens regelverk er ikke godt nok. AUF mener vi skal sidestille eksport av A- og B-materiell, nettopp fordi alle strategiske varer per definisjon kan øke mottakerlandets militære kapasitet. Krigføring er i dag er annerledes enn før og sivilbefolkning er de som i størst grad rammes. Det gjør at vi har et desto større ansvar for å kontrollere hvor norske våpen ender opp og at de ikke blir brukt mot sivile.

AUF vil tette hullene i lovverket som i dag utnyttes. Dette vil kreve større parlamentarisk åpenhet og kontroll over tilslag til eksportlisenser. Eksportlisenser over en viss sum, ekskludert til de nærmeste allierte, bør derfor rapporteres til Stortinget i form av offentlig brev to uker etter innvilget søknad. Brevet skal inneholde detaljer om vurderingen av kriterier opp mot søknaden. Norge må også sikre at alle datter- og underselskap følger norsk lov, og kreve sluttbrukererklæring til alle land vi eksporterer til.

AUF mener:

  • At A- og B-materiell skal sidestilles
  • At menneskerettighetssituasjonen i et mottakerland skal gi grunnlag for avslag på lisenssøknader. Altså landet som helhet skal vurderes, ikke bare om det bestemte våpenet kan brukes til det bestemte menneskerettighetsbruddet. Dette vil innebære en skjerping av tolkningen for EUs kriterium 2
  • At Norge sikrer at alle datter- og underselskap følger norsk lov
  • At tilslag på eksportlisenser over en viss sum, ekskludert til de nærmeste allierte, skal rapporteres til Stortinget i form av offentlig brev to uker etter innvilget søknad. Brevet inneholder detaljer om vurderingen av kriterier opp mot søknaden
  • At Norge innfører full stans i all eksport av forsvarsmateriell, inkludert flerbruksvarer, til landene som deltar i den Saudi-ledede koalisjonen i Jemen
  • At Norge må innføre krav om sluttbrukererklæring for eksport til NATO-land, slik at en norsk eksportstans ikke undergraves av eventuell re-eksport via NATO-land
  • At Norge må granske det som allerede er eksportert til den Saudi-ledede koalisjonen, for å vite om norske varer har bidratt til brudd på humanitærretten
  • At Norge skal jobbe for et omfattende forbud mot halv- og helautonome våpen, og vil derfor ha en internasjonal traktat mot bruk av slik krigføring