Eksamensavgift

Reversere eksamensavgiften
Vinteren 2015 realiserte den blå regjeringa forslaget om økning av
eksamensavgifta for privatister. Eksamensavgiften for første og
andregangseksamen mer enn doblet sammenlignet med den tidligere satsen. Intensjonen med den ekstreme økningen er å hindre at elever ikke møter opp til eksamen. Den blå regjeringa vil oppnå denne intensjonen, men AUF mener de bruker feil virkemiddel.

I Norge har vi åpnet muligheten for at elever kan ta opp fag etter fullført skoleløp. Dette for å kunne forbedre karakterer, spesielt med tanke på å få nok studiepoeng til ulike studieprogram med høye poengkrav. Den nyinnførte endringen er svært usosial. Den fører til at noen elever får tilgang til et tilbud som andre ikke får, på grunn av deres økonomiske situasjon. Endringen bidrar betingelsesløst til større klasseforskjeller i samfunnet, og dette vil ikke vi være med på. Resultatet av avgiftsøkningen vil bli at færre elever velger å ta privatisteksamen, fordi de rett og slett ikke har tilstrekkelig med midler til det.

Unge, arbeidsledige studenter er den gruppen i samfunnet med desidert dårligst økonomi. At vi skal straffe de svakeste på denne måten er uakseptabelt. Å svekke ungdommens mulighet til utdanning er ikke riktig vei å gå. Skal vi minske frafallet ved eksamen må vi se på andre muligheter.

Ved å reversere eksamensavgifta vil vi  åpne for at flere skal kunne ta eksamen. Samtidig som en redusering av den opprinnelige eksamensavgiften åpner vi muligheten til å innføre et gebyr for manglende tilstedeværelse under eksamen, uten dokumentert grunnlag.  På denne måten vil eksamensavgifta som ligger til grunne være overkommelig og rettferdig for elevene.
Noen steder går det karakterinflasjon på enkelte studier fordi en del elever forbedrer karakterer. AUF ønsker derfor å utvide antall studieplasser forbeholdt elever med førstegangsvitnemål. Dette vil motvirke trenden hvor mange bruker flere år på å forbedre karakterer, og dermed drar inntakskravene urimelig og urettferdig høyt opp. Slik kan vi utjenvne forskjeller og unngå at muligheten for å forbedre karakterer rammer usosialt.

AUF vil:
– Reversere eksamensavgiften
– Innføre et gebyr for udokumentert fravær under eksamen

– Det innføres prisreduksjon ved oppmelding til flere eksamener

– Utvide antall studieplasser forbeholdt elever med førstegangsvitnemål