Dyrevelferd

AUF er opptatt av at vi tar vare på dyra våre. Et viktig mål på hvor godt et samfunn er, er hvordan man behandler de som ikke har en stemme, deriblant dyrene. AUF mener at dyr har en egenverdi og at hold av dyr skal følge strenge retningslinjer. Dyrehold som ikke er forenelig med god dyrevelferd må avvikles.

Testing og forsøk på dyr er i dag svært vanlig. AUF vil begrense bruken av dyreforsøk og på sikt forby. AUF mener forsøk på dyr til medisinske formål kun skal brukes når det er helt nødvendig og i tilfeller hvor det ikke finnes andre alternativer. AUF vil spesielt forby bruk av forsøk på dyr til kosmetiske formål. Inntil dette realiseres skal alle varer som har blitt testet på dyr merkes.

AUF vil:

 • Styrke dyrevelferden i Norge
 • Forby pelsdyroppdrett i Norge og avvikle alle subsidier til pelsdyroppdrett
 • Forby import av pels fra pelsdyroppdrett
 • Stille strengere krav til norsk matproduksjon, ved å kreve sunnere raser, mer plass, bedre luft og tilgang på dagslys, særlig for kyllinger
 • Forby avl og import av kjæledyr, og dyr til matproduksjon som genetisk medfører helseskader eller lidelser for dyrene
 • Gå igjennom reglene for hvalfangst for å sikre at de er forenelige med god dyrevelferd og en bærekraftig bestand
 • At bruken av strømbøyler på kyr på norske gårder skal fases ut i tett samarbeid med norske bønder
 • At levendeplukket dun ikke skal selges i Norge
 • Forby forsøk på dyr med unntak av medisinske formål
 • Innføre importforbud av kosmetikk testet på dyr

Dyretilsyn
I dag er det Mattilsynet som har ansvaret for dyrevelferd i Norge. AUF mener de ikke har klart å ivareta dyrs velferd på en god nok måte. AUF ønsker ikke å opprette eget dyrepoliti, men mener eksisterende lovverk må forbedres og styrkes ytterligere.

AUF vil:

 • Opprette en selvstendig instans med ansvar for dyrevelferd

Dyr i sirkus
Eksotiske dyr har tradisjonelt vært en stor del av sirkusforestillinger i Norge. Disse dyrene er i alle hovedsak importert med kun et mål for øyet: å underholde mennesker. Disse dyrene er skapt for helt andre miljø og klima enn det de opplever i et sirkus. Dyrene er ikke skapt for å fungere som underholdning for andre, og mye reising og mange timer tilbrakt i bur fører til stress og unaturlig atferd. AUF mener at sirkuslivet umulig kan tilfredsstille eksotiske dyrs velferdsbehov og ønsker å forby bruken av dette i Norge. Allerede eksisterende sirkusdyr skal tas vare på en god og forsvarlig måte inntil deres naturlige død. Det skal heller ikke avles opp nye dyr.

AUF vil:

 • Forby bruk av eksotiske dyr i sirkus

Dyretransport og mobile slakterier
I Norge dør 100.000 dyr under transport årlig og mange får betydelige skader. Lange reiseveier og liten plass fører til ubehag hos dyrene. I tillegg til lang reisevei mener AUF det er uheldig at ventetiden på selve slakteriet i enkelte tilfeller er for lang og er derfor positive til mobile slakterier. Slaktemetoder som medfører minst mulig frykt og ubehag hos dyrene må prioriteres.

AUF vil:

 • Begrense transport av dyr
 • Ha økt bruk av mobile slakterier i Norge

Dyreoppdrett
Ekstremavl på rasetypiske kjennetegn som skaper store helseplager for dyr (da spesielt hund) har de siste årene blitt ansett som kanskje en av de største utfordringene for dyrevelferden. I dyrevelferdsloven er det påbud om at oppdrett og avl av dyr skal bidra til dyr med god funksjon. Dette er et prinsipp som har vært gjeldende i en årrekke, men det har derimot ikke vært konsekvenser for overtredelse av dette.

AUF mener at dyrs helse og velferd må prioriteres fremfor hva som blir premiert på utstillinger. Reglene for oppdrett på dyr og kravene til oppdretterne må strammes inn slik at man i fremtiden avler opp friske dyr, fremfor spesifikke egenskaper ved de estetiske egenskapene til dyrene.

AUF vil:

 • At det innføres tydelige kompetansekrav til oppdrettere
 • At offentlige myndigheter starter tiltak mot den ekstreme rendyrkingen og innavlen av ulike dyrearter, slik at man ivaretar dyrets helse og velferd
 • Innføre strengere straff ved brudd på avlspåbudet