Drivstoff - AUF

Drivstoff

Gjennom utvikling av nye og mer miljøvennlige drivstoff muliggjøres store kutt i transportsektoren. Norge må være ledende på markedet innenfor teknologi og utvikling av miljøvennlig drivstoff som biodrivstoff, elektrisitet og hydrogen. Utgangspunktet er at vi må bruke helt utslippsfritt drivstoff som kun bærekraftig hydrogen og elektrisitet per nå muliggjør. Biodrivstoff skal bare i en overgangsperiode brukes til nødvendig transportmidler som er vanskelig å elektrifisere. Biodrivstoffet skal være bærekraftig. Hydrogen er et drivstoff som kan brukes til å forsyne elektriske motorer. Hydrogen kan produsere 100% fornybart men kan også bli produsert på en negativ måte. AUF mener at det er et viktig prinsipp at man ikke skal straffe for hardt de personene som ikke har et reellt alternativ til miljøvennlig transport og vil se på muligheten for differensiert drivstoffavgift.

AUF vil:

 • Utrede muligheten for differensiert drivstoffavgift
 • At det skal bygges et nettverk på minimum 30 hydrogenstasjoner i Norge innen 2025
 • At det skal som et minimum bygges 1000 hurtigladepunkter i Norge i året frem mot 2025
 • At det innføres en ordning for klassifisering og merking av bærekraftig hydrogen
 • At det kun skal være lov å bruke bærekraftig biodrivstoff
 • At diesel- og bensinavgiften skal øke med 20 øre hvert år frem til 2025
 • Jobbe for et strengere regelverk på bærekraftskriterier for biodrivstoff
 • Jobbe for et desentralisert hurtiglader-/ladepunktnettverk med et særlig fokus på hovedtransportveiene
 • At råvarer fra havet som er skadet eller på annen måte uegnet for menneskemat skal brukes til biodrivstoff, biobrensel, animalsk fôr eller andre bruksområder
 • Gjøre det lettere for skipseiere å omlegge til bruk av biodrivstoff
 • At alt flytende drivstoff innen 2025 skal være klimanøytralt
 • Ha biojetdrivstoff tilgjengelig på alle norske flyplasser der dette er hensiktsmessig
 • At kostnadene ved bruk av biojetdrivstoff også skal belastes flyselskapene
 • Intensivere forskning på nye drivstofftyper
Bli medlem i AUF