Diskriminering - AUF

Diskriminering

Likestillingsombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, språk, religion, seksuell orientering og alder. Det oppleves imidlertid vanskelig for de som opplever diskriminering å bli hørt, da mange typer diskriminering kan være vanskelig å bevise. Ved å gjøre likestillingsombudet mer tilgjengelig og øke bevisstheten om at ombudet finnes, vil flere både henvende seg til ombudet og være mer bevisst på disse formene for diskriminering. AUF mener enhver form for diskriminering skal forbys og at det skal være lettere å opprette sak hos ombudet dersom man opplever diskriminering.

 

AUF mener:

  • at likestillings – og diskrimineringsombudet skal styrkes økonomisk
  • at likestillings – og diskrimineringsombudet skal gjøres mer tilgjengelig og synlig
  • at likestillingsombudet og diskrimineringsombudet deles inn i to ulike ombud for å synliggjøre ombudets ulike funksjoner
  • at det utarbeides klare veiledere for hva slags dokumentasjon som må foreligge for at det skal være mulig å opprette sak hos ombudet
  • at det ved alle utdanningsinstitusjoner skal finnes informasjon om ombudet og hvordan man kan benytte seg av det
Bli medlem i AUF