Digital skolehverdag

Både grunnskole og videregående skole må gjenspeile dagens samfunn som i stor grad er basert på digitale hjelpemidler. AUF har stor tro på en skole som utnytter verktøy som allerede engasjerer ungdom og mener det ligger et stort uutnyttet potensiale skolene bør inspireres av. Digitale ferdigheter er i dag sidestilt med andre grunnleggende ferdigheter i læreplanen og bør derfor styrkes gjennom lærerutdanningen og etter- og videreutdanning for lærere.

AUF vil ha en digital revolusjon i skolen. Alle skoler skal ha oppdaterte læremidler og i en tilstrekkelig mengde. Bruk av digitale læremidler skal finne sted i samtlige fag i skolen og være en naturlig del av skolehverdagen, både av læreren og av elevene.

Mobiler og andre digitale hjelpemidler kan være et uromoment i undervisnings- og arbeidssituasjoner. Fokus på riktig og nyttig bruk er viktig.

AUF vil:

  • Ha en digital revolusjon i skolen som gjenspeiler samfunnet hva gjelder bruk av digitale hjelpemidler
  • Ha en nasjonal kampanje for mer bruk av digitale midler i skolen
  • At alle elever på videregående skole skal ha rett på gratis digitale læringsverktøy
  • At alle skoler skal ha en bevisst strategi for bruk av digitale midler
  • Utdanningsdirektoratet skal legge til rette for bruk av digitale hjelpemidler blant annet gjennom å utvikle programmer og applikasjoner til bruk i undervisningen
  • Ha stort fokus på riktig bruk av digitale læremidler i skolen
  • Ha større fokus på nettsikkerhet og nettvett
  • Innføre 1:1 dekning elev-digitalt læremiddel i hele skoleløpet. Læremidlene skal være tilgjengelig på begge målformer