Demokratisk arbeidsliv - AUF

Demokratisk arbeidsliv

Demokratisering av arbeidslivet har gjennom alle tider vært en viktig oppgave for sosialdemokratiet. I etterkrigstiden ble det gjennomført en rekke reformer som skulle sikre arbeidstakere mer innflytelse i hverdagen. Fagbevegelsen har stått i spissen for krav om økt representasjon, forhandlingsrett og nye organisasjonsmodeller.

 

De siste årene har imidlertid debatten om demokratisering av arbeidslivet nærmest stått stille. For en del år siden ble det gjennomført en større nordisk undersøkelse kalt «Medarbeidereide bedrifter i Norden». Denne viste at medarbeidereide bedrifter ofte var mer lønnsomme enn andre bedrifter, til tross for at mange av de aktuelle bedriftene startet med at de ansatte hadde overtatt konkurstruede arbeidsplasser.

 

AUF vil være en pådriver for at demokratisering av arbeidslivet igjen får en sentral plass i den offentlige debatten.

 

AUF vil:

  • stimulere bedriftene til å involvere ansatte og deres organisasjoner i beslutninger som angår investeringer, produksjonsforhold og langtidsplanlegging
  • undersøke effekten av og legge til rette for flere medarbeidereide bedrifter
  • tilby økonomiske insentiver til bedrifter som prøver ut alternative organisasjonsmodeller – eksempelvis selvstyrte arbeidsgrupper, flat struktur og demokratisk valg av ledere– der de ansatte gis større medbestemmelse
  • øke ansattes styrerepresentasjon og gjennomføre helhetlig profittdeling i bedrifter der staten er hovedeier
Bli medlem i AUF