Demokrati

Det er AUF sitt ansvar å støtte våre kamerater som fortsatt kjemper for grunnleggende rettigheter, med håp om demokratiske løsninger og modernisert styresett verden over. AUF vil være en stemme som løfter frem viktige utfordringer når urett skjer.

For å oppnå en rettferdig fordeling av makt og ressurser mener AUF at det viktig å bruke store ressurser på bistand til sivilsamfunnsorganisasjoner. Folks rett og mulighet til organisering og deltakelse er avgjørende for demokratisering. Gjennom organisering kan undertrykte eller marginaliserte grupper fremme sine interesser kollektivt, utfordre politiske maktstrukturer, foreslå alternativer, forhandle med makthavere og ha egne representanter. Demokrati er mer enn å stemme ved frie og uavhengige valg – mobilisering og offentlig debatt er nødvendig for et livskraftig og sunt demokrati.

Midler som i bistandsbudsjettet går til sivilsamfunn og demokratiutvikling og de regionale bevilgningene til for eksempel Latin-Amerika må styrkes betydelig. I tillegg må norske myndigheter og sivilsamfunnsaktører legge til rette for mer bruk av verktøy som “Kvinner Kan”, slik at man kan bidra til å utvikle ulike ferdigheter som er nødvendige for å fremme kvinners deltakelse i politikk og samfunnsliv, som tale- og debatteknikk, organisasjonsskolering og medietrening