Grønn byutvikling - AUF

Grønn byutvikling

En grønn, politisk styrt byutvikling er en forutsetning for å nå de nasjonale klimamålene. Folk skal kunne leve og bo i et sunt bymiljø. ”Framtidens byer” må følges opp med et ambisiøst program for en økologisk omstilling i byene.

AUF mener at alle norske byer skal få en statlig, øremerket finansiering til miljøtiltak, og at denne summen må økes. Enkelttiltak som oppmerkede sykkelveier, gangstier og utbedret kollektivtilbud er effektive investeringer i utslippskutt. AUF ønsker å prioritere kollektivtrafikk framfor vei utbygging. Alle store utbyggelser av transport skal føre til mer bruk av kollektivtrafikk. AUF mener kommuner som kutter betydelig i sine klimagasskutt skal belønnes med tilskudd til flere miljøtiltak.

 

Arealutnyttelsen i norske byer er dårlig. Mangel på helhetlig planlegging gjør at bykjernene ekspanderer, som fører til at stadig mer matjord og natur blir bygget ned. Gjennom fortetting av bygningsmasse, både fra private og offentlige utbyggere blir det også mulig å redusere transportkostnader og utslipp. Bykommunene må samarbeide med omkringliggende kommuner, for å få til en samlet utbygging som minimerer transportbehovene og nedbygging av matjord og natur. AUF mener de store byene skal lage en egen høyhus- og fortetningsplan.

 

Mange norske byer har bynære utmark og skogsområder. Dette mener AUF er viktig å opprettholde og vil ikke tillate bygging innenfor markagrensa.

 

AUF vil:

  • at ”Framtidens byer” skal følges opp med et ambisiøst program for en økologisk omstilling i byene.
  • at alle norske byer skal få øremerket statlig finansiering med en større del av midlene merket til miljøtiltak.
  • at kommuner som kutter betydelig i sine klimagassutslipp skal belønnes med tilskudd til flere miljøtiltak.
  • at alle store utbyggelser av transport skal føre til mer bruk av kollektivtrafikk.
  • at bykommunene må samarbeide med omkringliggende kommuner, for å få til en samlet utbygging som minimerer transportbehovene og nedbygging av matjord, annet kulturlandskap og natur.
  • at de store byene skal lage en egen høyhus- og fortetningsplan.
  • At byer/sentrumsområder gjøres det mer tilgjengelig for syklister.
  • Setter inn bysykler/sykkelstasjoner i sentrumsområder.

Vedtatt i AUFs klima- og miljøprogram, landsmøtet 2014

Bli medlem i AUF