Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er blant de aller viktigste ordningene for å kunne gi mennesker som har behov for fysisk assistanse, muligheten til å leve aktive og engasjerte liv. Derfor er det viktig at denne ordningen styrkes, bl.a. gjennom øremerking av de nødvendige midlene og et tydeligere regelverk som hindrer kommunene fra å finne smutthull i rettigheten.

At Norge har sluttet seg til FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne betyr også at alle kulturelle, sosiale og fysiske tilbud skal være tilgjengelige for personer med bevegelseshemninger. Det har blitt gjort mye bra for den generelle tilgjengeligheten de siste årene gjennom satsingen på universell utforming. Likevel ser man at det fremdeles gjenstår mye, spesielt innen transport.

I NTP for 2018-2029 er universell utforming redusert fra et hovedmål til et delmål. Kun et fåtall av norske togstasjoner er universelt utformet og bare rundt 30% av dem er tilgjengelige. Retten til fri bevegelse for alle kan ikke nedprioriteres og det må settes en endelig frist for universell utforming av kollektivtransporten i Norge.

AUF vil:

  • At BPA-ordningen rettighetsfestes for alle under 30 år, uavhengig av assistansebehov
  • Øremerke midlene knyttet til BPA-ordningen
  • Ha et tydeligere, statlig regelverk rundt BPA- ordningen, for å sikre lik praksis over hele landet
  • Forskriftsfeste retningslinjene for BPA
  • At mennesker med BPA skal kunne ta med seg assistenten sin til en annen kommune
  • At BPA-brukerens ønsker må tillegges mer vekt, for å sikre reell selvbestemmelsesrett
  • At politiske og sosiale gjøremål likestilles med helsebehov i innvilgningen av BPA-timer