Bosetting av flyktninger - AUF

Bosetting av flyktninger

På norske asylmottak venter mange mennesker med innvilget opphold, på å få tildelt en kommune å bosette seg i. Med dagens ordning anmoder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) hver enkelt kommune om å bosette et gitt antall flyktninger beregnet ut fra kommunens folketall og kapasitet, men hver enkelt gjør selv vedtak om antallet de ønsker å bosette. Mange kommuner bosetter færre flyktninger enn hva forutsetningene tilsier, noe som gjør at antallet som venter i mottak fortsetter å øke.

AUF mener dagens ordning om bosetting av flyktninger ikke fungerer og mener derfor at kommunene kan komme med innspill om antallet de kan imot, men at staten (IMDI) tar den endelige avgjørelsen.

AUF vil:

  • At staten (IMDI) tar den endelige avgjørelsen om hvor mange flyktninger som bosettes i hver kommune, i tett dialog med den enkelte kommune. Flyktningers eget ønske om bosted skal tillegges vekt, men IMDI og kommunen tar den endelige avgjørelsen.
  • Øke og justere integreringstilskuddet som følger med flyktninger til kommunen der de bosettes, i henhold til lokale boligpriser og eventuelt andre tungtveiende hensyn.
  • Gjøre barnehageplass gratis, for alle barn, inkludert barn som venter på svar på sin asylsøknad eller som venter på bosetting i kommune.
  • At mottakspersonell, fastlege, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, flyktningkontakt, bosettingskonsulent og andre relevante aktører må samarbeide om å sikre forsvarlige helsetjenester for flyktninger.
Bli medlem i AUF