Aktiv boligpolitikk

I dag er store deler av ansvaret for boligutbyggingen hos private utbyggere og lite av ansvaret tas av kommunene og stat ved regulering. Dermed blir kortsiktig profitt og prismaksimering ved salg av nye boliger vektlagt i større grad enn kommunenes og menneskers behov. AUF mener dette ikke er tilfredsstillende, og ønsker at det offentlige skal ta større ansvar for utbygging av boliger.

AUF mener deler av boligmarkedet igjen må prisreguleres. Våre naboland skjermer deler av boligsektoren, og AUF mener dette også må gjøres i Norge. AUF mener det må bygges et stort antall ikke-kommersielle utleieboliger, og at det må vedtas en egen lov for utleie som gjelder disse boligene.

AUF vil:

 • Ha en sterkere regulering av husleiemarkedet for å dempe prisene
 • At staten skal bidra til finansiering for kommuner som gjør strategiske tomtekjøp
 • At husbankens utlånsrammer må økes vesentlig, slik at flere får tilgang til rimeligere lån
 • Utvide bostøtteordningen slik at flere som har behov får tilgang til å etablere seg i gode boliger
 • Opprette en nasjonal boligplan som pålegger kommunene å bygge nok boliger
 • Gi kommuner forkjøpsrett ved omregulering av LNF-områder (landbruks-, natur- og friluftsområder)
 • At kommunene tar mer ansvar for boligbyggingen
 • At kommunene må legge til rette for kommunale tomter og rimelige boliger for førstegangsetablerere og studentboliger
 • Opprette flere “leie for å eie”-prosjekter
 • At kommunene, i samarbeid med aktører som boligbyggelagene, bygger boliger til kostpris
 • At kommuner som ikke eier 2% av boligmassen i kommunene bør bruke forkjøpsretten på 10% av all nybygd boligmasse inntil denne grensen er nådd

Vil du lese mer, se Velferdsprogrammet 2014, s. 16