Bistand

Bistand er et viktig middel for å skape en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser, forutsatt at bistandsprosjektene funderes på solidaritet og ikke veldedighet. Vi er kritiske til bistand som kun baserer seg på tjenesteyting og som ikke driver endringsarbeid. Det å drifte skoler og helsetjenester bør i all hovedsak være en offentlig oppgave. Dette dreier seg om at norske bistandsprosjekter ikke skal undergrave det politiske systemet og myndighetenes ansvar i mottakerlandene. Derfor skal hovedfokuset først og fremst være demokrati- og statsbygging.

Et velfungerende demokrati forutsetter lokalt engasjement i samfunnsutvikling. Støtte til frivillige organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner, blant annet fra Norad, har vist seg nyttig og viktig. Desto viktigere er det å styrke deres arbeid, som bidrar til at organisasjoner som jobber med samfunnsutvikling på ulike nivå daglig, får muligheten til å fortsette sitt betydningsfulle arbeid.

AUF mener at Norge bør øke sin bistand årlig, både målt i kroner og andel av BNI. Det er for AUF et mål at veksten i bistandsbudsjettet overstiger veksten i statsbudsjettet. Bistandsnivået skal utgjøre 3 % av BNI innen 2029. Det er viktig med en kritisk gjennomgang av hvilke prosjekter som skal regnes som bistand. Midler til flyktninger i Norge og tiltak for å nå våre egne klimaforpliktelser skal ikke regnes som en del av den norske bistanden.

AUFs overordnede prinsipper for norsk bistand:

  • Utvikling skal handle om å utjevne forskjeller, og dermed bekjempe fattigdom.
  • At norsk bistand skal være en feministisk bistand
  • Norske bistandsprosjekter skal være fundert på solidaritet – ikke veldedighet
  • Vi er kritiske til bistand som kun baserer seg på tjenesteyting og som ikke driver endringsarbeid
  • At norsk bistand skal bidra til systematisk utvikling og oppbygging av sivilt samfunn
  • At bistandsprosjekter skal bevilges penger i lange perspektiver og ha stabile rammer
  • At Norge skal bidra med nødhjelp når verden rammes av kriser.
  • Ha regelmessig dokumentasjon av oppnådde resultater for å sikre kunnskapsbasert bistand
  • Bistandsnivået skal utgjøre 3 % av BNI innen 2029