Biologisk mangfold

Tap av biologisk mangfold kan få enorme konsekvenser og er en av de største utfordringene vi står overfor. AUF mener det er viktig at vi tar vare på den floraen og den faunaen vi har. Over 4000 arter står på den norske rødlista over trua arter, hvorav over 1000 er kritisk eller sterkt truet. I dag har vi bare tretten arter som har status som prioritert art. AUF mener at Norge bør ta et ansvar for å gjennomføre sine forpliktelser for å hindre ødeleggelsen av det biologiske mangfoldet, og mener derfor antall prioriterte arter må økes til rundt 400 innen 2025.

AUF vil:

  • Styrke kartleggingen av norsk natur og ferdigstille et økologisk grunnkart innen 2025
  • Øke antall prioriterte arter til ca. 400 innen 2025, samt øke antall utvalgte naturtyper til rundt 50
  • Intensivere arbeidet med bekjempelse av svartelistede arter og hindre at nye skadelige arter kommer til Norge
  • Sikre norske våtmarksområder som er oppført i den internasjonale Ramsarkonvensjonen
  • At man restaurerer 20% av forringede økosystemer innen 2020
  • Ha økt klimaforskning på utmarksressursene