Bemanningsbransjen

Det organiserte arbeidslivet er en av de viktigste suksessfaktorene bak den norske modellen. De siste årene har det vært en betydelig vekst i antallet som jobber gjennom bemanningsbyrå. Økt innleie øker risikoen for sosial dumping og dårlige arbeidsforhold. AUF mener at arbeidslivet må styrkes gjennom å hegne om faste ansettelser, og bekjempe useriøsitet og arbeidslivskriminalitet.

AUF mener at fast ansettelse skal være grunnpilaren i arbeidslivet, og at fast ansettelse må bety at du som arbeidstaker vet hvor mye du skal jobbe og hvor mye du tjener. Nulltimerskontrakter er arbeidsavtaler der den ansatte ikke har denne forutsigbarheten, og nulltimerskontrakter må derfor forbys. AUF mener at kravene til arbeidskontrakter og definisjonen av fast ansettelse må tydeliggjøres i lovverket.

AUF mener at forbud mot innleie skal være hovedregelen, men at det kan åpnes for innleie der partene i arbeidslivet avtaler det. AUF mener at innleie bare skal kunne benyttes ved avgrenset og midlertidig behov, for eksempel i forbindelse med fravær eller permisjon, og bare i sektorer der partene har avtalt det.

AUF mener at NAV ikke skal benytte bemanningsbyråer i arbeidsformidlingen.

AUF mener at:

  • Forbud mot innleie skal være hovedregelen og innleie skal bare være tillatt der partene avtaler det
  • At alle ansatte gjennom bemanningsbyrå skal vikariere for en konkret ansatt, og at de ikke skal ha lavere lønn enn den ansatte
  • At NAV ikke skal benytte seg av bemanningsbyråer i arbeidsformidlingen
  • Forby nulltimerskontrakter og fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag